Мария Методиева

Програмен директор – Икономическо развитие и достъп до заетост

Мария Методиева отговаря за програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“, насочена към групи в неравностойно положение в България към ТСА. Сред задачите на Мария е да се повишат шансовете на хората от уязвимите общности за намиране на работа чрез добиване на търсените на пазара умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа на програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Във фокуса на директора на програмата са и проекти на местни общности, свързани с узаконяване на квартали и къщи на хора в неравностойно положение.

Преди да се присъедини към ТСА Мария работи като Директор на Ромска програма на Фондация „Отворено общество” – София. Нейната експертиза включва самоуправление, развитие на гражданското общество, стратегическо планиране, интеграция на етническите малцинства, развитие на общността, обществени и частни партньорства и обществени политики, насочени към уязвими групи.

Мария има магистърска степен по Публична администрация от Нов български университет. Тя е член на Борда на Българо-американската комисия за Образователен обмен на Комисията „Фулбрайт“, която улеснява взаимната обмяна на български и американски учени.


Искра Стойкова

Програмен директор – майчино и детско здраве

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните слоeве на населението на Бъглария. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори, както и разработване, управление, анализ и оценка на инициативи на ТСА и тяхното приложение в българския контекст на успешни модели в областта.

Преди ТСА Искра набира повече от 10 години опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност, осъществяващи се в най-големия ромски квартал „Факултета” в гр. София. В периода от четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява Програмата за развитие на ранното образование на Фондация „Здраве и социално развитие” като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидулно разрешаване на случаи на семейства в риск.

Искра има бакалавърски степени по Бизнес администрация и Журналистика и масови комуникации от Американския университет в Благоевград и магистърска степен по Човешки права от Университета в Сараево и Университета в Болоня.


Евгения Волен

Евгения Волен е директор “Развитие и учение” към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя отговаря за изграждане и развитие на капацитета на организацията и  партньорите ни да градим доверие към сектора в общественото пространство. Програмата на Евгения цели да повиши прозрачността, отговорността и взаимността в действията на партньорите на ТСА чрез широк набор от инструменти – от собствени и изнесени обучения, до формиране на мрежи и провеждане на конкурси и развиване на отношения с други дарителски фондации. Евгения е също така и ръководител на програма „Готови за училище“ – мащабна инициатива на ТСА, насочена към достъпност на ранното образование. В тази роля тя направлява оперативното управление на проекта, проектира нови дейности съвместно с образователния екип на ТСА, представя публично проекта, организира обучения за партньорите в мрежата, и формира отношения с дарители, поддръжници, детски градини общини, и държавни институции.

Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане, който съветва инвеститорски компании в САЩ относно покриване на техните финансови, регулаторни и инвеститорски отчетни задължения. Като старши одитор в Ню Йорк тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финансовия одит на големи компании, предоставящи финансови услуги. Кариерата й в Ernst&Young обхваща периода от 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения.

Евгения има Магистърска степен по Публична администрация от Monterey Institute of International Studies и Баклавърска степен по Финанси и счетоводство от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и притежава неактивен американски лиценз за дипломиран експерт-счетоводител от щата Калифорния