Альона Денякина

Координатор на проект „Готови за училище“

Альона Денякина е координатор на проект „Готови за училище“. Тя ръководи и координира администрирането на проекта в сферата на мониторинга, събирането,  обработването и сверяването на данни; както и дейността на проектните асистенти, доброволците и други членове на екипа, подпомагащи администрирането на проекта.

Преди да се присъедини към ТСА, Альона работи като учител по английски език в гр. Самоков по програмата на „Заедно в час“.  Професионалният ѝ опит включва работа по социални, политически и маркетингови проучвания в български и международни организации.

Альона има бакалавърска степен по „Социология“ от СУ „Св. Климент Охридски“.


Калинка Василева

програмен координатор

Калинка Василева е отговорна за наблюдението на текущи програми към Тръста за социална алтернатива (ТСА) и оценява тяхното  осъществяване сред общностите. Тя следи до колко организациите, получили грантове успяват да постигнат посочените цели и събира информация за хода на реализирането на самите проекти. Също така тя осигурява административна и аналитична подкрепа на директорите на програми и изпълнява административни и операционни задължения в ТСА.

Преди да се присъедини към ТСА, Калинка е асистент по Общ английски към Нов български университет (НБУ) в София, където преподава английски език като чужд език на студенти и ученици. В периода от 2002 до 2007 година тя е Изпълнителен директор на Фондация „Равен достъп”, където координира НПО-та в техните усилия да реализират програмата за Десегрегация на ромските деца, като осъществява и мониторинг на програмата. Като резултат от кампаниите, които тя инициира, държавата приема Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Калинка изнася огромен брой лекции и речи на международни и национални форуми по въпроси, свързани с интеграцията на ромите.

Калинка има баклавърска степен по Приложна лингвистика от НБУ и е завършила магистърска програма по Лингводидактика към НБУ. През 1999 година тя е избрана да вземе участие в едногодишен между-университетски проект за Интеркултурно oбучение, организиран от Британски съвет. Калинка е участвала в значителен брой тренинги по човешки права и застъпничество.


Невена Ценева

офис мениджър

Невена Ценева е Офис мениджър на Тръст за социална алтернатива. Нейна отговорност са организацията и контрола на всички административни дейности в офиса. Предишният й опит включва подобни позиции в Българо-американската кредитна банка, Международната банка за търговия и развитие, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Тя е завършила Института по международен туризъм.


Паола Пацева

асистент на проект „Готови за училище“

Паола Пацева е асистент по проект „Готови за училище“. Тя подпомага мониторинга, събирането, обработването и сверяването на данни по проекта. Преди да постъпи на работа в ТСА Паола е доброволец  към проекта от февруари 2015 година. През 2016 година ѝ предстои да се дипломира със специалност графичен дизайн към Нов български университет.


Стана Илиев

програмен координатор „Икономическо развитие и достъп до заетост“

Стана Илиев координира проектите, които се отнасят за трудова заетост към програма „Икономическо развитите и достъп до заетост“ на ТСА. Тя помага при разглеждането на проектните предложения, постъпили в ТСА, както и с мониторинга и изграждането на капацитет сред гранто-получателите. В ролята си на координатор тя поддържа бизнес отношения и контакти с гранто-получатели, бизнеси, неправителствени организации и други заинтересовани страни, имащи отношение към трудовата заетост.

Преди ТСА, Стана работи на международно ниво в неправителствени организации, включително Български червен кръст и фондация „Ресурсен център Билитис“. Тя се посвещава на защита правата на човека и често участва като доброволец в правозащитни инициативи. Това й позволява да  изгради силни умения в областта на социалното предприемачество и социалното включване чрез икономически дейности, както и застъпнически кампании, управление на проекти и международна комуникация. Професионалният и опит заедно с търсене на равенство между хората предизвиква у нея особен интерес към пресечната точка между икономическите и човешките права, както и тази между иновативните интеграционни практики (като социално предприемачество) и профилираното образование и обучение.

Стана завършва висшето си образование по Бизнес администрации в Университета за устойчиво развитие „Еберсвалде“ в Германия. Към момента е докторант към Нов български университет в София по програма „Мениджмънт на различията и управление“ (Diversity management and governance).


Валентин Тъпчев

Финансов Сътрудник

Валентин Тъпчев е Финансов сътрудник в Тръст за социална алтернатива. Той подпомага финансовия отдел за цялостната му дейност като провежда щателен преглед на представените бюджети и изготвя оценка на предоставените разходи по проекти. Предишният му опит включва подобни позиции в финансово-счетоводни фирми в България. Валентин има бакалавърска степен по Икономика на индустрията и магистърска степен по Счетоводство и контрол от Икономически университет във Варна.