Дориана Басамакова

Директор „Оценка на въздействие“

Дориана Басамакова е директор „Оценка и въздействие“ към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя е отговорна за създаването на система за оценяване на информацията, посредством която се наблюдава въздействието от дейностите на ТСА и доколко планирането на проекти с ясно посочени резултати е интегрирано с грантовете на ТСА и тяхното опериране.

Дориана има над 10 годишен опит в областите на мониторинга, оценяването, проучването и управлението на проекти на частни компании и НПО-та.Преди да започне работа в ТСА, тя е част от маркетинговия екип на Kraft Foods, където управлява дейности, свързани с проучвания на пазара, като печели първата в региона награда за принос при реализирането на стратегическо развитие. Дориана е консултант към Отдела за оценка на инвестиционния климат при Световната банка и Старши програмен мениджър към Алианс от доброволци за икономически растеж, където разглежда сектори с потенциал за икономически растеж. Там тя инициира проекти за подкрепа растежа на малкия и среден бизнес и разработва система за наблюдение и оценка, посредством която се измерва ефективността на програмата.

Дориана има магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) от Университета Georgetown McDonough School of Business и бакалавърска степен от University of the South, където печели пълна стипендия и завършва с отличие. Дориана е доброволец към Habitat for Humanity в Ямайка, консултант на FINCA International и член на борда на Women’s Leadership Initiative към университета Georgetown


Карина Балтова

Експерт „Анализ и оценка“

Карина Балтова оказва подкрепа за оценка на въздействието и изследователската дейност на ТСА с цел изпробван и реализиране на иновативни и други подходи и практики с доказани резултати. Тя съдейства за застъпническата дейност на ТСА с цел заимстване и разпространяване на най-добрите практики и публични политики в ранното детско образование, образование, жилищно устройство и икономическа независимост.

Преди да постъпи в ТСА, Карина е била младши изследовател към над-партийната организация с идеална цел Urban Institute във Вашингтон. В продължение на седем години тя работи по проучване въздействието на социалните политики на САЩ, свързани с подобряване благосъстоянието на семейства и деца в неравностойно положение и малцинствата. Нейната изследователска работа обхваща широк обсег от социални и икономически въпроси и техните пресечни точки: образование, имиграция, социални и здравни услуги.  Професионалният опит на Карина включва още провеждане на икономически и финансов анализ за консултантска фирма, както и преподаване на английски език на новопристигнали имигранти в Америка на доброволни начала.

Тя има магистърска степен по Обществени политики и дейности от Georgetown University и бакалавърска степен по Икономика от Haverford College, САЩ.


Цанко Михайлов

Експерт „Мониторинг и контрол“

Цанко Михайлов е директор „Мониторинг и контрол“ към Тръст за социална алтернатива. Той работи по вътрешния контрол, вътрешен мониторинг и външно отчитане и осигурява регулаторен конторл и етика в организацията. Също така той ръководи мониторинга на дейностите и разходването на средства на организации, получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Цанко има основна роля в прецеса на анализ на риска на получените проектни предложения, както и при определяне съответните процедури за мониторинг.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Цанко работи като координатор проекти и експерт към Институт „Отворено общество“- София шест години. Преди това работи като маркетингов експерт в Пиреос  Банк. Цанко има Магистърска степен по Бизнес администрация към Нов Български Университет в София, Магистърска степен по Иновации, предприемачество и финанси към Висшето Училище по Застраховане и Финанси в София и Бакалавърска степен  по Романистика- Френски език към Нов Български Университет в София .