7-ми август, 2017 г., гр. София, ТСА:

“Тръст за социална алтернатива” получава признание на ООН в категорията “Изключителен принос” заради постигнатото с програмата си “Градоустройство – печелим всички”, реализирана в три общини – Кюстендил, Пещера и Дупница. Официалната церемония ще бъде на 30 октомври 2017 г. в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Това е годишна световна награда,  която се присъжда от Глобалния форум за населените места за единадесета поредна година и се подкрепя от Програмата на ООН за околната среда.  Тя отличава организации от целия свят за приноса им към изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН след 2015 г. и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи.

„Инициативата ни за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности ще помогне на 1799 семейства в трите общини, в които работим и по този начин ще постигнем сигурност и стабилност на местните общности и икономическа независимост. Високата оценка на международната общност ни насърчава да продължим да работим с оптимизъм и вяра.”, казва Сара Перин, изпълнителен директор на Тръста за социална алтернатива.

Програма „Градоустройство – печелим всички“ е иновативен подход за подобряване на жилищните условия на икономически уязвими общности в България с цел повишаване на икономическата им независимост. Тя включва изработването на устройствени планове и законно застрояване на квартали с преобладаващо ромско население в градовете Кюстендил, Пещера и Дупница.  Първият значим резултат, например, е изработения план за регулация на кв. „Изток“ в Кюстендил.

Чрез създаване и одобряване на устройствени планове и законното застрояване на ромските махали се насърчава стабилността на местните общности. Това, от своя страна, стимулира местните жители и общински власти да инвестират в по-добро качество на жилищните постройки и инфраструктура. Друг положителен ефект е, че местните жители ще плащат местни данъци и такси ще получат достъп до публични услуги, които са важни стъпки за успешната им интеграция в обществото. На трето, но не на последно място наличието на законна собственост ще позволи достъп до банкови кредити и заеми за стартиране на собствен бизнес.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е създаден през 2012 година от Фондация „Америка за България“, която финансира неговата дейност и до днес. ТСА фокусира работата си върху подкрепа на инициативи за ранно детско развитие, образование и икономическа самостоятелност на общности в икономически неравностойно положение.