8-ми ноември, 2017 г., гр. София, ТСА:

На 26 октомври 2017г. на редовно заседание Общинския съвет на община Кюстендил прие единодушно план за регулация и застрояване на кв. Изток, гр. Кюстендил. Събитието има исторически характер, в предвид на това, че община Кюстендил е първопроходец в регулацията на територии с преобладаващо ромско население. Изработването на плана е в резултат от успешното партньорство между община Кюстендил и Тръст за социална алтернатива за подобряване на жилищните условия на местната общност.

Регулацията и законното застрояване са важни условия за достъп до публични услуги, повишаване на икономическото състояние на общността и намаляване на бедността.

Тръст за социална алтернатива си сътрудничи и с община Пещера и Дупница при изпълнението на проекти, насочени към регулация и законно застрояване на територии с преобладаващо ромско население. Проектите, изпълнявани от Тръст за социална алтернатива в сферата на жилищните условия се осъществяват с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.