ПРОГРАМА „ПОД АСМАТА“

От векове насам, под сладката сянка на асмата са се събирали семейства и приятели, и са си разказвали истории и предавали легенди. Историите ни помагат да научим нови неща; те засилват принципите ни, укрепват ценностите ни, и променят начина ни на мислене и поведение. Разказът също е един от най-мощните инструменти, които лидерите на социална промяна могат да използват, за да постигнат целите на организацията си.

Програма „Под асмата“ („Програмата“) цели да създаде форум за разкаване на истории на успеха от страна на грантополучателите на фондация „Тръст за социална алтернатива“ („Тръст“), както и да повиши знанията и уменията на персонала на грантополучателите за писане на качествени истории.

Програмата подпомага създаването на 6 истории всяка година, като за всяка история подсигурява кратко обучение и подкрепа по време на писането от журналист, и при необходимост професионален фотограф. Програмата също така предвижда провеждането на годишен конкурс на публиката с фонд 1,500 лева (хиляда и петстотин лева) – дарение за най-популярната измежду шест статии.

Условия за кандидатстване в Програмата

В Програмата могат да кандидатстват всички настоящи и бивши грантополучатели на Тръста и подизпълнители на грантополучатели на Тръста – неправителствени организации. Предложените теми трябва да имат отношение към проектите, финансирани от Тръста. Кандидатстването се извършва посредством подаване на формуляр, както и попълнено и подписан договор за грант. Формуляри се приемат до средата на януари, март, май, юли, септември, и ноември на konkurs (at) tsa-bulgaria.org. Тръстът уведомява избраната за участник организация („Участник“) до края на съответния месец. Статиите се публикуват на интернет страницата на Тръста в края на февруари, април, юни, август, октомври и декември.

Права и задължения на Участника

Участниците номинират един служител, който да:

  • премине едночасово дистанционно обучение с журналист-консултант през първата седмица на месеца, предхождащ месеца на публикуване на статията;
  • разработи и предаде на Тръста план за историята и снимковия материал до края на втората седмица на месеца, предхождащ месеца на публикуване на статията;
  • проведе необходимите срещи, посещения и интервюта, и напише планираната история до края на месеца, предхождащ месеца на публикуване на статията;
  • координира посещението на професионален фотограф, при необходимост, включително и да подсигури набавянето на необходимите декларации за съгласие от заснетите лица (или техните родители);
  • съдейства на журналиста-консултант за извършване на необходимите редакции по материала до 10-то число на месеца на публикуване на статията, включително и с провеждането на допълнителни срещи и интервюта, при необходимост;
  • предаде на Тръста окончателния материал до 10-то число на месеца на публикуване на статията;
  • координира набирането на обществена подкрепа за участие на материала на Участника в годишния конкурс на публиката;

Участникът ще подпише договор за грант въз основа на одобрено предложение за статия и бюджет.

Получаването на съгласие от засегнатите лица и набавянето на декларации за съгласие е отговорност на Участника.

Участникът не може да променя темата на материала без да съгласува това предварително с Тръста.

Всички отчуждими имуществени и неимуществени авторски права върху всяка една част от заснимането на фотографиите от професионален фотограф, отчасти и/или в цялост,  принадлежат на Тръста от момента на създаването им. Участникът може да ползва фотографиите с предварително разрешение от Тръста.

С предаването на собствени фотографии, Участникът дава съгласието си те да бъдат използвани на интернет страницата и в други промоционални и отчетни материали на Тръста.

Всички отчуждими имуществени и неимуществени авторски права върху статиите, отчасти и/или в цялост,  принадлежат заедно и поотделно на Участника и на Тръста от момента на предаването им на Тръста. Участникът и Тръстът могат да публикуват статиите където намерят за уместно, като уведомят другата страна за това.

При неспазване на тези условия, Тръстът може да откаже признае направените разходи, да публикува съответния материал или да ограничи Участника да не може да участва в програмата една година напред.

Права и задължения на Тръста

Тръстът ще подсигури необходимата на Участника подкрепа от журналист-консултанта за целите на статията: обучение, консултации и редакция.

Тръстът ще подсигури образци на необходимите за създаването на материала документи (например, декларации за съгласие или план за история на успеха) и насочващи материали (например, насоки за писане на истории на успеха и създаване на добър снимков материал).

Тръстът ще подсигури професионален фотограф за набиране на снимков материал, при необходимост.

Тръстът може да нанася допълнителни корекции и редакции на материала след преглед от журналист-консултант.

Договор и бюджет

Тръстът ще сключи договор за грант с Участника при одобряване на планираната статия. Бюджетът се формира на база планиран брой знаци в статията, но не може да надвишава 250 (двеста и петдесет) лева. Окончателният бюджет се формира на база брой знаци в публикуваната статия, но не може да надвишава 250 (двеста и петдесет) лева. Плащане по гранта ще се извърши накуп след публикуване на статията.


Формуляр за кандидатстване

Формуляр за бюджета