Росица Милкова

Росица Милкова се присъедини към екипа на ТСА през декември 2018 г. като ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ по програмата “Първите 1000 дни“. Росица подпомага изграждането на капацитета за ранно детско развитие сред гражданските организации, работещи с ромска общност. Тя отговаря за изпълнението на застъпническите инициативи по проекта, за да се подобри достъпът на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги.

Преди да се присъедини към нас, Росица е работила по проекти за социално включване към Институт „Отворено Общество“ - София. Участвала е в разработването и изпълнението на проучвания, има издадени доклади в областта на жилищната политика и политиките за деца и семейства. Има опит и като социален работник в работата с деца и семейства в риск.

Росица е завършила магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Публичен мениджмънт и политики“, бакалавърска степен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по „Социални дейности“. Освен това е преминала обучения за човешки права и работа с уязвими общности, участвала е и в национални и международни стажантски програми.