Администрация

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“. Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Невена е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Такухи Елмокиан

Финансов анализатор

Такухи Елмокян сътрудничи на финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по отделни проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на финансовото и проектно управление, бюджетирането и планирането, както и финансовите и бизнес анализи. Предишният й професионален опит включва позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО организации и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Katz Graduate School of Business, към Университета в Питсбърг, както и диплома по „Счетоводство и финанси“ от Association of Chartered Certified Accountants.

Виж повече

Екип на програма "Първите 1000 дни"

Мария Евгениева

Клиничен лидер – "Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще"

Мария Евгениева заема позицията клиничен лидер в ТСА и е пряко отговорна за проекта „Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще“. Нейният обсег на дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Мария има 8-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“. Там тя обучава повече от 1000 бъдещи родители чрез пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания. Мария има бакалавърска степен по „Финанси“ от Висшето училище по застраховане и финанси – София. В Медицинския университет – София се дипломира в специалност „Акушерство“, придобива и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Виж повече

Иванка Пулева

Проектен ръководител „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”

Иванка Пулева е ръководител проект – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”. Тя отговаря за качеството на техническото изпълнение на проекта и постигането на неговите стратегически цели в сферата на ранното детско развитие. Иванка ръководи екипите, изпълняващи програмата на терен, и има водеща роля в комуникацията с партньорски организации, местни и национални заинтересовани страни. Преди да се присъедини към ТСА, близо 5 години Иванка е работила в сферата на миграцията – като част от ръководния екип на Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст. Координирала е проекти на национално и международно ниво, свързани с консултиране, социално подпомагане и интеграция на бежанци. Има сериозен опит в сферата на закрилата на деца мигранти, както и в работата с медии. Иванка е специализирала в САЩ по програма на Държавния департамент, фокусирана върху механизма за презаселване на бежанци. Тя има бакалавърски степени по „Политология и международни отношения“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в България. Завършила е магистратура по „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Виж повече

Росица Милкова

Проектен ръководител „С грижа от 0 до 3"

Росица Милкова се присъедини към екипа на ТСА през декември 2018 г. като ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ по програмата “Първите 1000 дни“. Росица подпомага изграждането на капацитета за ранно детско развитие сред гражданските организации, работещи с ромска общност. Тя отговаря за изпълнението на застъпническите инициативи по проекта, за да се подобри достъпът на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Преди да се присъедини към нас, Росица е работила по проекти за социално включване към Институт „Отворено Общество“ - София. Участвала е в разработването и изпълнението на проучвания, има издадени доклади в областта на жилищната политика и политиките за деца и семейства. Има опит и като социален работник в работата с деца и семейства в риск. Росица е завършила магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Публичен мениджмънт и политики“, бакалавърска степен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по „Социални дейности“. Освен това е преминала обучения за човешки права и работа с уязвими общности, участвала е и в национални и международни стажантски програми.

Виж повече

Натали Ангелова

Проектен асистент "С грижа от 0 до 3"

Натали Ангелова е бивша стипендиантка на ТСА, a в началото на 2021г. се присъединява и към екипа ни като проектен асистент на „С грижа от 0 до 3“, по програмата „Първите 1000 дни“. Тя подкрепя проектния мениджър по изпълнението на целите на проекта; някои от отговорностите ѝ включват координиране, поддържане на активно сътрудничество и комуникация с всички включени в проекта. Натали е уверена, че икономически уязвимите групи могат да имат реален достъп до качествени здравословни услуги чрез застъпнически дейности, допринасящи за формиране на нови и изпълнение на текущи съответни публични политики. Завършила в Американския Унивеситет в България, Натали има бакалавърска степен по „Бизнес Администрация“. В университета концентрира в специалност „Мениджмънт“ и подспециалност „Интегрирани Маркетинг Комуникации“. По време на следването си развива и разраства уменията и интереса си в социално предприемачество като  участва в 2-месечно международно обучение за студенти.

Виж повече

Дена Попова

Специалист "Проучвания" - в отпуск по майчинство

Дена Попова е част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Работата й е свързана с изследвания, основани на т.нар. интерактивни подходи с индивидуални участници и организации. Тя прилага своите интереси и познания в работата си по проекта, „РОМОМАТЕР“, финансиран от Европейската комисия и ръководен от университета в Севиля. Преди да се присъедини към ТСА, Дена работи като изследовател и проектен координатор в Международната организация по миграция, фондация „Асоциация Анимус“, както и фондация БЕСТ. Проектите, по които работи, са свързани с миграцията, трудовата експлоатация, трафика на хора, гражданското образование и публичното говорене. Дена следва „Реторика, кино и политика“ в колежа „Уитмън“ в САЩ. Завършва и магистратура по „Политология“ в университета „Помпеу Фабра“ в Испания и специализира по темите мултикултурализъм и федерализъм. По време на образованието си, Дена е стипендиант по програма „Abshire” и е изследовател по проекти, свързани с традиционните практики за раждане сред местното население в Андите на Еквадор, както и по темите за трудовите условия на земеделските работници от Латинска Америка в щата Вашингтон, колективната и постпамет в Аржентина, и мултиезичността в Европа.

Виж повече

Паола Пацева

Програмен координатор "Първите 1000 дни"

Паола Пацева част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Нейната работа  е свързана с администрирането и мониторинга на възложените ѝ проекти. Паола координира и комуникира с партньорите и грантополучателите дейността по проектите, както и следи за постигането на целите по тях. Тя работи по няколко проекта в програмата, насочени към подобряване на достъпа на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Паола също така отговаря за поддръжката и актуализирането на интернет сайта на организацията, включително за координирането на неговото съдържание. Преди да постъпи на работа в ТСА, Паола е активен доброволец към младежката фондация „Арете“ и след това към проект „Готови за училище“ на ТСА. Тази година й предстои се дипломира със специалност „Графичен дизайн“ към Нов български университет.

Виж повече

Любка Георгиева

Младши ръководител програма "Трудова заетост и икономическо развитие"

Любка Георгиева оказва подкрепа в изпълнението на подхода на ТСА за повишаване на шансовете на лица от уязвими общности за намиране на работа чрез добиване на търсените от пазара умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа по програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Преди да се присъедини към екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“, тя координира програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“. Подпомагала е и екипа в цялостния процес на администриране и мониторинг на грантовете. Освен това, Любка е оказвала подкрепа в работа на ТСА в сферата на контрола и архивирането на грантове. През 2014г. Любка има бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Управление на човешки ресурси“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя взема участие в RELP програмата  към Централно европейския университет в Будапеща.

Виж повече

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“. Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Невена е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Екип на програма "Ранно учене и грижа"

Иван Иванов

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Иван Иванов е национален координатор на Международната мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България – REYN. Една от основните цели на мрежата е да обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и да подпомага повишаването на качеството на услугите за децата от ромската общност у нас. В периода 2014-2016 г. Иван е част от екипа на фондация „Заедно в час“ и е преподавал в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” в София. През 2015 г. Иван е стажант във фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Иван е част от екипа на младежката фондация „Арете“, където е програмен директор на „Заедно напред“. Иван Иванов завършва бакалавърска и магистърска степен по „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2015 г. получава професионална квалификация по „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Виж повече

Линка Методиева

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Линка Тонева-Методиева е част от програмата „Учене и грижа в ранна възраст“, като работата й е свързана с планирането, мониторинга и оценката на инициативите, насочени към подобряване на достъпа и качеството на ранното образование с фокус върху децата от уязвими общности. Преди да се присъедини към ТСА, Линка работи като част от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“, българското представителство на международната мрежа за борба с корупцията Transparency International, както и като член на научния колектив на Център за високи постижения „Жан Моне“ към катедра „Европеистика“ на Софийски университет, била е част от екипа на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Линка има значителен опит в академичните и експертни изследвания в сферата на прозрачността и отчетността на публичните политики и в оценката на инициативи на гражданския сектор. Тя е хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в бакалавърската програма на катедра „Публична администрация“ и в магистърската програма на катедра „Европеистика“. Линка има докторска степен по политологични изследвания на ЕС от Софийския университет и магистърска степен по европейски политики от Университета в Лунд, Швеция.

Виж повече

София Спасова

Програмен асистент „Учене и грижа в ранна възраст“

София Спасова е програмен асистент на „Учене и грижа в ранна детска възраст “. Работата й е фокусирана върху осигуряването на документация, както и комуникация, свързани с управлението на безвъзмездни средства. Тя също така работи и върху осигуряването на логистична подкрепа за обучение на партньорски организации и събития, свързани с популяризиране на проектите и застъпничеството. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, София е част от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, както е и член на борда на Студентската асоциация за "Европеистика" в Маастрихтския университет, Холандия. Професионалната й практика и интереси са насочени в областта на човешките права, по-конкретно в защита правата на детето, както и на хуманитарното право и помощ. София има магистърска степен по "Европейско публично право и управление" от Маастрихтския университет в Холандия.

Виж повече

Екип на програма "Образователни възможности и постижения"

Айлин Джафер

Мениджър проекти

Айлин Джафер е мениджър на проекти по „Фонд Активни граждани“, като работи приоритетно по „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“и  „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“. Преди да стане част от екипа на ТСА, Айлин е работила в сферата на бизнес консултирането и е управлявала проекти за оценка и продажба на интелектуална собственост, както и стратегическо консултиране на бизнес клиенти на тема иновации и предприемачество с мисъл за интелектуална собственост. Айлин има опит в юридически и неправителствени организации за защита на човешките права, била е част от международeн екип за наблюдение на избори. Член е на мрежата Global Changemakers на Британски съвет и на Амнести Интернешънъл. Айлин притежава бакалавърска степен по „Право и международни отношения“ от Университета в Портсмут, както и магистърска степен по „Международно икономическо право“ от Университета в Единбург.

Виж повече

Екип на програма "Заетост и предприемачество"

Оля Георгиева

Програмен координатор „Заетост и предприемачество“

Оля е част от екипа на програма „Заетост и предприемачество“ и по-конкретно проект „Първи стъпки за професионално развитие“, чиято основна цел е постигане на равен достъп до образование и заетост на младежи в икономически неравностойно положение. Нейната работа е свързана с координирането на екипните усилия (в София, Пловдив и Сливен) и осигуряване на гладкото и навременно изпълнение на дейностите по проекта. Тя организира всички събития част от проекта - курсове за младежи, обучения за учители от професионални гимназии и HR експерти, събития за обмяна на опит. Оля отговаря за създаването и поддържането на добри взаимоотношения с партньорите към проекта. Преди да се присъедини към екипа на програма „Заетост и предприемачество“, Оля координира проектите „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и „С грижа от 0 до 3“, част от портфолиото на програма „Първите 1000 дни“. Преди това, тя ръководи няколко международни проекта, свързани с популяризирането на инициативи и добри практики за устойчиво развитие на европейско ниво, както и такива с конкретен фокус върху образованието, миграцията и по-ефективното включване на хора в неравностойно положение в обществото. Оля има магистърска степен по „Управление, лидерство и демократични науки“ от Католическия университет в Лисабон. Преминава през голям брой обучения свързани с човешките права и глобалното образование.

Виж повече

Любка Георгиева

Младши ръководител програма "Трудова заетост и икономическо развитие"

Любка Георгиева оказва подкрепа в изпълнението на подхода на ТСА за повишаване на шансовете на лица от уязвими общности за намиране на работа чрез добиване на търсените от пазара умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа по програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти. Преди да се присъедини към екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“, тя координира програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“. Подпомагала е и екипа в цялостния процес на администриране и мониторинг на грантовете. Освен това, Любка е оказвала подкрепа в работа на ТСА в сферата на контрола и архивирането на грантове. През 2014г. Любка има бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Управление на човешки ресурси“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя взема участие в RELP програмата  към Централно европейския университет в Будапеща.

Виж повече