Администрация

Мария Евгениева

Клиничен лидер – "Заедно – Здраво Бебе, Здраво Бъдеще"

Мария Евгениева заема позицията клиничен лидер в ТСА и е пряко отговорна за проекта „Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще“. Нейният обсег на дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Мария има 8-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“. Там тя обучава повече от 1000 бъдещи родители чрез пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания. Мария има бакалавърска степен по „Финанси“ от Висшето училище по застраховане и финанси – София. В Медицинския университет – София се дипломира в специалност „Акушерство“, придобива и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Виж повече

Боян Димитров

Програмен координатор

Боян разпределя задълженията си като координатор по двата проекта „Ранно детско развитие“ и „Код успех“. Задачите му включват оказване на техническа и административна подкрепа на изпълнителния екип и на ръководителите на горепосочените проекти, както и организиране, мониторинг и оценка на ежедневните дейности, координиране и създаване на местни и национални консултативни съвети и поддържане на ефективна комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни. Преди да се присъедини към ТСА, Боян работи по международни проекти, свързани с подпомагането на хора в неравностойно положение, както и в екологични инициативи, целящи създаването на устойчиви и независими общности. Боян има бакалавърска степен по „Международни отношения“, с допълнителна година „Компютърни науки“ от Университета в Бирмингам, Великобритания.

Виж повече

Петя Зейнелова

Анализатор данни

Петя Зейнелова отговаря за анализирането на данните от програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в подкрепа на семейните сестри. По този начин се гарантира достигането на поставените цели. Тя подпомага и работата на екипа за цялостната оценка на ТСА. Преди да се присъедини към екипа ни, Петя работи 6 години като учител по английски език, като преподава общ и бизнес английски на ученици и възрастни. Завършва  бакалавърска степен по „Социология“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. В университета участва в няколко изследователски проекта. Също така преподава английски език на деца, лишени от родителски грижи. Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където е касиер към студентската организация „Студенти в услуга на другите“. Като част от обучението си, тя участва в две стажантски програми – първата е с разследващия екип на американската aгенция за закрила на децата DFS, а  втората е със съветника на деца, загубили свои близки към хоспис в Делауеър. Тя става доброволец към летния лагер за деца, загубили свои близки Camp New Hope към хосписа.

Виж повече

Паола Пацева

Програмен асистент "Първите 1000 дни"

Паола Пацева част от програмата „Първите 1000“ в ТСА. Нейната работа  е свързана с администрирането и мониторинга на възложените ѝ проекти. Паола координира и комуникира с партньорите и грантополучателите дейността по проектите, както и следи за постигането на целите по тях. Тя работи по няколко проекта в програмата, насочени към подобряване на достъпа на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Паола също така отговаря за поддръжката и актуализирането на интернет сайта на организацията, включително за координирането на неговото съдържание. Преди да постъпи на работа в ТСА, Паола е активен доброволец към младежката фондация „Арете“ и след това към проект „Готови за училище“ на ТСА. Тази година й предстои се дипломира със специалност „Графичен дизайн“ към Нов български университет.

Виж повече

Евтим Евтимов

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Евтим Евтимов е координатор на програмата „Учене и грижа в ранна възраст“. Той работи по проекти и инициативи, посветени на предизвикателствата при осигуряването на свободен и равен достъп до детска градина за всички деца, с акцент върху застъпническите дейности. Евтим ръководи проектите, координира и комуникира с грантополучателите, като отговаря за мониторинга и отчитането. Освен това Евтим следи за навременното и ефективно изпълнение на всички проектни дейности. Преди да се присъедини към eкипа ни през 2011 г., Евтим подготвя и управлява проекти във фондация „Институт за социални услуги в общността“ и „Асоциация на доставчиците на социални услуги“. Има професионален опит в работата с хора с увреждания и представители на уязвимите социални групи, включително роми. Евтим има бакалавърски степени по „Психология“ и „Публична администрация“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Виж повече

Иван Иванов

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Иван Иванов е национален координатор на Международната мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България – REYN. Една от основните цели на мрежата е да обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и да подпомага повишаването на качеството на услугите за децата от ромската общност у нас. В периода 2014-2016 г. Иван е част от екипа на фондация „Заедно в час“ и е преподавал в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” в София. През 2015 г. Иван е стажант във фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Иван е част от екипа на младежката фондация „Арете“, където е програмен директор на „Заедно напред“. Иван Иванов завършва бакалавърска и магистърска степен по „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2015 г. получава професионална квалификация по „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Виж повече

Калинка Василева

Проектен ръководител „Код успех"

Калинка Василева е част от екипа а ТСА още от самото й създаване. В момента е ръководител на проекта „Код успех – обучение по английски език за младежи в неравностойно положение“. Калинка отговаря пряко за изпълнението на проекта като следи за покриването на заложените цели и индикатори. Преди да се присъедини към ТСА, Калинка е асистент по общ английски към Нов български университет (НБУ) в София, където преподава на студенти и курсисти. В периода 2002-2007 г. тя е изпълнителен директор на фондация „Равен достъп”, където координира неправителствени организации в техните усилия да реализират програмата за десегрегация на ромските деца, като осъществява и мониторинг на програмата. В резултат от кампаниите, които тя инициира, държавата приема Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Калинка има магистърска степен по „Политически мениджмънт“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, също така е завършила магистърска програма по „Лингводидактика“ и бакалавърска степен по „Приложна лингвистика“ от Нов български университет (НБУ). Калинка е участвала в голям брой тренинги по човешки права и застъпничество.

Виж повече

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“. Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Невена е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Такухи Елмокиан

Финансов анализатор

Такухи Елмокян сътрудничи на финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по отделни проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на финансовото и проектно управление, бюджетирането и планирането, както и финансовите и бизнес анализи. Предишният й професионален опит включва позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО организации и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Katz Graduate School of Business, към Университета в Питсбърг, както и диплома по „Счетоводство и финанси“ от Association of Chartered Certified Accountants.

Виж повече

Гергана Бончева

Финансов контрольор

Гергана Бончева става част от екипа на ТСА след стаж във финансовия отдел на фондацията. Основните ѝ отговорности включват подробен преглед, обработка и анализ на финансова и счетоводна документация, и изготвяне на доклади, в съответствие с нуждите за външен и вътрешен контрол на Тръста. Гергана твърдо вярва, че дизайнът и въвеждането на адекватни социални политики имат потенциала значително да подобрят условията на живота на хора от всички обществени слоеве. Гергана има бакалавърска степен по "Икономика" от Американския университет в Благоевград, където се дипломира с отличие през 2018 г. По време на следването си участва в доброволческия клуб на университета и пише дипломна работа със социална насоченост на тема "Безработицата на хора с различни възможности в България".

Виж повече