Конкурс за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти

ТСА обявява конкурс за национални учебни посещения на здравни и педагогически специалисти и студенти изучаващи здравни и педагогически специалности. Конкурсът е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от ТСА.

Основната цел на учебните посещения е да предостави възможности на специалисти със здравен и педагогически профил, които работят с деца от ромски произход да повишат практическите си знания и умения за предоставяне на високочаствени здравни и педагогически грижи.

Основни цели на учебните посещения

 • Подобряване на достъпа, качеството, равнопоставеността и ефективността на здравните и образователните услуги; 
 • Подобряване и развиване на ключови умения и компетенции на съответните експерти; 
 • Споделяне на успешни практики, които биха довели до повишаване на житейските постижения и мотивация на децата; 
 • Споделяне на успешни здравни и педагогически практики за ангажиране на местната общност в пълноценното израстване на децата; 
 • Повишаване на практическите знания и умения на студенти от ромски произход, изучаващи здравни и педагогически специалности;
 • Създаване на нови контакти и възможности за проектни партньорства
 • Кандидатите могат да посочат конкретна здравна или образователна институция, която имат желание да посетят. Ако имате затруднения в избора на конкретна институция, моля, обърнете се към екипа на ТСА, за да обсъдите и други допълнителни възможности за посещение. 
 • Финансови параметри

  В рамките на конкурса очакваме да финансираме до 10 учебни посещения за учебната 2019-2020 година, в които да участват приблизително 20 човека (здравни и педагогически специалисти, студенти, които изучават педадогически и здравни специалности, и по изключение родители). Средната очаквана стойност на разходите за едно посещение е 100 лв. За всяко посещение ТСА ще финансира разходите за двама участника. Посещенията са еднодневни, като на участниците ще им бъдат покрити транспортните разходи и разходите за храна. При необходимост и предварително одобрение от ТСА ще бъдат покрити и разходите за хотелско настаняване (при стандарт за двойна стая). Одобрените кандидати получават писмено потвърждение от ТСА с посочен лимит на бюджет за посещението. 
 • Допустими кандидати

 • Кандидатите трябва да са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България и могат да имат различни работодатели (т.е., да не са от една и съща организация). Мрежата е неформална и членството е безплатно.
 • Учители, помощник-учители, образователни медиатори и директори на детски градини и ясли, работещи с уязвими общности
 • Медицински сестри, акушерки, здравни медиатори и други здравни специалисти, работещи с деца на възраст от 0-10 години от уязвими общности;

Допустими участници, освен изброените допустими кандидати по-горе, са: 

 • Студенти, изучаващи здравни и педагогически специалности; 
  • По изключение, родители от общността

Оценка на кандидатурите

Разглеждането и оценката на кандидатурите се извършва от екипа на ТСА в рамките на две седмици след получаване на изцяло попълнен комплект документи за кандидатстване. Критериите за оценка включват: 

 • Кандидатстване в екип от двама по ваш избор; 
 • Кандидатите са членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865)
 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на компютър и изцяло, без пропуски, и от двамата участници в учебното посещение. Целите на посещението са дефинирани ясно и имат отношение към подобряване на здравните и педагогическите услуги за децата от ромски произход; 
 • Бюджетът е реалистичен и добре обоснован

Задължение на участниците след изпълнение на учебните посещения: 

 • След посещението кандидатите описват посетената практика във формуляра за описване на добра практика – (Приложение 2), към който могат да се приложат и снимки
 • Кандидатите отчитат реално направените разходи, като изготвят финансов отчет (Приложение 3) и прилагат към него оригинали на разходооправдателните документи. Допълнителни инструкции се съдържат във фoрмуляра за финансова отчетност, който кандидатите ше получат след одобряване на посещението им.

Приложения: 

Насоки за кандидатстване

Приложение 1Формуляр за кандидатстване и формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865  
Приложение 2 - Формуляр за описване на добра практика (бланка) 
Приложение 3 - Финансов отчет (бланка) 
Приложение 4 - Списък на образователни институции, които могат да бъдат посетени в рамките на програмата