Описание

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ви кани да представите проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози“ 2019-2020.

ТСА обявява конкурс за проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози“ 2019-2020

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ви кани да представите проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози“ 2019-2020. Основната цел на проекта е наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Повишаването на броя на ромските специалисти, работещи в областта на ранното детско развитие, е една от основните цели на РЕЙН България. Затова споделяме тази страхотна възможност и с нейните членове. Към момента, в проекта участват пет НПО и 25 младежи, от които 10 вече следват желаните от тях специалности и 4 от тях вече работят в детски градини.

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО) в обществена полза, които кандидатстват в партньорство с детски градини, работещи с уязвими общности. ТСА ще финансира до 3 НПО с цел да събере до 15 кандидати за проекта. Това е многогодишен пилотен проект, който ще продължи да подкрепя финансово студентите по време на следването им (или ще ги подкрепи в кандидатстването за подходящо външно финансиране). Средната стойност на един проект с 6 ученици за подготвителната година е до 10,000 лева. Максималният бюджет за подготовка на един ученик е фиксиран на 700 лв., независимо дали ученикът става част от проекта в 11 или 12 клас. Конкретните бюджети се уточняват след одобряване на участващите в програмата НПО чрез опростен бюджет.

Начин на кандидатстване:

Кандидати НПО подават пълен комплект документи на електронна поща inquiries@tsa-bulgaria.org под названието Проект „Млади ромски педагози“ 2019/2020. Одобрените кандидат-НПО ще бъдат поканени на среща с ТСА, след което ще предоставят времеви график и бюджет за дейностите си.

Краен срок за кандидастване: 30 юни 2019 година

Документи за кандидатстване: