Ще стана учител в моята общност! Покана за заявяване на интерес от детски градини и общини

Защо да наемете учител от местната уязвима общност, в която работите?

Много детски градини, обслужващи уязвими общности, изпитват затруднения в общуването със семействата, агресивно или апатично поведение от децата, и слаби умения за саморегулация у децата. Наемането на специалисти от местните икономически уязвими, и етнически и социално сегрегирани общности („уязвими общности“), които притежават необходимите квалификации, би спомогнало за преодоляване на тези предизвикателства.

Наличието в образователната институция на професионален персонал, който е член на местната общност, позволява по-плавната адаптация на децата от семейната към образователната среда. Родителите също демонстрират по-високи нива на доверие в образователната институция, когато и сред учителите има представител на общността. Опитът ни до момента показва, че образоването на дори един представител на уязвима общност може да доведе до положителни промени в нагласите към висшето образование и на други членове на общността. Международни изследвания потвърждават, че наличието на дори един учител от малцинствен произход подобрява както академичното представяне, така и социално-емоционалното развитие на децата. Не на последно място, местната професионална заетост има ефект върху икономическата устойчивост на общността.

Какво ще постигнем заедно?

Проектът цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на представители от общността. Основен фокус на проекта са специалности предучилищна педагогика, и предучилищна и начална училищна педагогика. ТСА също така ще подкрепи и кандидати, насочващи се към предучилищна и начална училищна педагогика с чужди езици, музика, спорт, и други специалности от нужда на детската градина, като например логопедия, детска психология, и други (без медицински специалности).

Ползите за образователната институция от този проект са следните:

 • Високо мотивирани учители с морален ангажимент към развитието на собствените им общности;
 • Подобрена комуникация и ниво на доверие от родителите;

 • Повишени стремежи на родителите както за бъдещето на децата им, така и за собствените им възможности;
 • Подобрено академично и социално-емоционално развитие на децата вследствие на по-високите нива на чувствителност на учителя и на уменията й за интерпретация на поведенията на децата през общностните език, нрави и норми, както и благодарение на по-високите очаквания, които такива учители поставят към децата;
 • Дългосрочно партньорство на детската градина с ТСА и участие в различни инициативи на ТСА според готовността и потребностите, като например библиотека на играчките, сесии с родители, подобряване на образователната среда, въвеждане на рамка за институционално качество, обменни визити в страната и чужбина, и други;
 • Включване на екипа на детската градина в различни обучения, семинари, работилници, работни групи, професионални учещи общности, и други форми на професионално развитие;
 • Наличие на скромен ресурс по проекта за експериментиране с различни дейности с родителите и децата по време на доброволческия труд на участниците.
 • 100 часа доброволчески труд на година до датата на наемане или намиране на друга професионална работа.

Кой може да заяви интерес?

Допустими кандидати са детски градини, работещи с уязвими общности и детски градини, които имат образователен медиатор и желаят да го назначат на работа като детски учител, също са допустими кандидати за настоящата процедура.

Допустими кандидати са и общини, които желаят да наемат на работа специалисти от местните уязвими общности, които да обслужват повече от една детска градина (и училища) в общината, например логопеди, психолози или специални педагози. Общината предоставя на една детска градина писмо за подкрепа, с което последната да заяви интереса си за участие в проекта. Изборът на детска градина следва да е съобразен с нуждите на образователните институции от съответните професионални длъжности, които се цели да бъдат попълнени чрез участие в проекта. С други думи, общините се явяват крайни кандидати, но опосредствани чрез участието на поне една конкретна детска градина.

Процес на кандидатстване

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект „Ще стана учител в моята общност“ към ТСА чрез формуляр за заявяване на интерес (в приложение на настоящата покана).

Проектът се реализира в партньорство със неправителствена организация, в лицето на Сдружение “Нов път“ (НПО), подкрепящо уязвимите общности в България чрез осигуряване на достъп до образование и развитие на необходимите умения за подобряване на възможностите за успех в бъдещето.

Окончателното решение за подаване на кандидатура за участие в проекта в партньорство с една или повече детски градини / общини е на НПО, като за целта НПО преценяват готовността на детската градина и общината за участие в подобна инициатива, както и наличието на подходящи кандидати в общността.

Заявяването на интерес не гарантира участие в проекта, но повишава вероятността ТСА да разбере за нуждите на детската градина и да я включи в настоящото или бъдещото си планиране. ТСА възнамерява да подкрепи общо до 5 кандидати за 2024-2025 година.

Описание на проекта

През първата година НПО и детската градина избират кандидатите за участие в Програмата чрез конкурс, НПО оценява нуждите им, провежда мотивационни срещи с тях и семействата им, и им назначава уроци според необходимостта. Уроците се плащат по проекта. НПО допълнително менторира участниците.

Участниците се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: НПО, детска градина (и община, ако тя е кандидат), родител – член на общността, представител на ТСА.

В края на първата година участниците кандидатстват в университет. След като станат студенти, участниците могат да бъдат наети от детската градина / общината според графика на пенсиониране на персонала и академичния прогрес на студентите. Детската градина / общината сключва споразумение с ТСА и НПО за наличие на добра воля за наемане на студентите при настъпването на подходящите условия.

Всяка година студентите полагат доброволчески стаж в детската градина в рамките на 100 астрономически часа. Целта на този стаж е да подготви участниците за професионалната им реализация, да им даде конкурентно предимство на пазара на труда при дипломиране, и да изгради мотивация и дисциплина у кандидатите за собствен принос за благополучието на общността им.

В случай, че бъдат наети на трудов договор в детската градина / общината преди дипломирането им (обикновено първоначално като помощник-възпитатели), НПО организира и управлява доброволческия труд в подкрепа на общността. Доброволческият труд на студентите за предпочитане се случва по време на учебната година. Изготвя се цялостен план за развитие на студентите, което включва допълнителни обучения и дейности за студентите и за екипите на детските градини (и с участие на общински служители).

Всяка година ТСА провежда двудневна среща на всички студенти. На тези срещи екипите (студент-НПО-детска градина) изработват план за развитие за съответната година и се провежда част от планираното допълнително обучение на екипите.

Възможно е да се подберат кандидати от 11 клас; кандидати, които са завършили средното си образование преди известно време; кандидати, които не са от ромски произход, но живеят интегрирано в уязвимата общност и са приети като част от нея.

Описание на финансовата подкрепа за участниците в проекта:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

 • Уроци по необходими за кандидатстване във висше учебно заведение (ВУЗ) предмети;
 • Кандидатстудентски такси и разходи за записване във ВУЗ;
 • Семестриални такси във ВУЗ за продължителността на следването (ако е приложимо).

Изисквания към детските градини:

 • Директор, която/който разбира и споделя визията на проекта и има добрата воля да работи за назначаване на професионална позиция на представител на уязвимата общност, която детската градина обслужва
 • Директор, която/който е готов/а да подкрепи студентите с наставничество, да работи за пълноценното насочване на доброволческия стаж към професионалното развитие на студентите, и да включи целия екип в навлизането на новите колеги в работната среда.
 • Наличен актив от ученици от уязвими общности в местни гимназии (или на по-рано завършили средното си образование роми), които да искат да се реализират на местна основа в педагогическа професия ИЛИ
 • Конкретно предвидено лице, което е вече наето на работа в детската градина или в друга образователна институция в общността на длъжност „образователен медиатор“.
 • Детската градина обслужва уязвима общност (по дадената в първия параграф дефиниция)
 • Желателно е НПО да получи подкрепа за тази инициатива от общината, РУО и директора на гимназията, където учат потенциалните кандидати. Предварителните действия от страна на директора на детската градина за осигуряване на подобна подкрепа ще бъдат оценени от страна на ТСА и НПО

Финансиране:

НПО изплаща и отчита всички разходи по реализацията на проекта.

Конкретните бюджети се уточняват след посещение на НПО при детските градини, с които НПО ще работи в партньорство.

Договорни отношения:

НПО и ТСА сключват споразумение с детската градина / община (по образец). Това споразумение е на добра воля и не задължава детската градина / община да наеме кандидата.

НПО сключва договор за финансиране с приетите във ВУЗ студенти (по образец). От студентите се изисква да работят в образователна институция в уязвима общност 5 (пет) години на професионална позиция (след дипломиране).

Роля на детската градина:

Детската градина / общината работи за практическата подготовка на избрания кандидат за включване в колектива и по-общо за пазара на труда. Тя използва доброволните стажове, за да надгради знанията на участника с конкретни необходими за бъдещата й/му роля умения. Тя определя наставник за участника за времето на стажа. Директорът на детската градина / директор на дирекция от общината насърчава екипната сплотеност и взаимното уважение сред колектива.

Роля на представител на ТСА:

ТСА номинира лице или неправителствена организация, която да представлява ТСА в процеса на подбор на кандидатите от общността. Ролята на представителя на ТСА включва:

 • Участие в комисия за подбор на кандидати от общността;
 • Провеждане на индивидуални мотивационни срещи с всеки кандидат и семейството му/й;
 • Участие в годишните обучителни срещи през октомври;
 • Предоставяне на консултации на НПО и участниците;
 • Консултация за установяване на нужда от уроци;
 • Навигация на процеса на кандидатстване, записване и текуща университетска администрация;
 • Мониторинг на академичния прогрес на всеки студент.

Срокове:

 • Обявяване на прием на интерес от детски градини / общини - 5 март 2024)
 • Краен срок за кандидатстване на детски градини / общини - 15 април 2024
 • Краен срок за одобряване на заявилите интерес детски градини - 30 април 2024
 • НПО и детската градина / община избират кандидати с комисия - 15 май 2024
 • ТСА и НПО сключват договори с детски градини / общини - 30 май 2024

Документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за заявяване на интерес за участие в проекта

2. Автобиография на директора на детската градина

3. При наличие на конкретен кандидат – образователен медиатор, нейната/неговата автобиография

ТСА си запазва правото да изисква допълнителни документи, както и да посети детската градина / община, за да се запознае на място с нуждите и възможностите на екипа.

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават пълен комплект документи на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org под названието „Ще стана учител К7 – (име на детската градина-кандидат, населено място / име на община-кандидат)“.