Описание

Покана за номиниране на член на Комисия за избор на стипендианти по Програма за стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2019/2020г., изпълнявана от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Покана за номиниране на член на Комисия за избор на стипендианти

За стипендиантската програма

Конкурсът за предоставяне на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности (Стипендиантска програма) се организира от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Оператор на Фонд Активни граждани е Институт Отворено общество – София (ИОО-София), в рамките на консорциум в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

Целта на Стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера.

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година, и е с продължителност от шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат предоставени приблизително общо 240 годишни стипендии.

Комисията за избор на стипендианти

Комисията за избор на стипендианти (Комисията) се състои от петима членове. ТСА предлага номинации за членове на Комисията. Изпълнителният съвет на Фонд Активни граждани България утвърждава състава на Комисията по предложение на ТСА. Съставът следва да включва  двама члена от ТСА, един член от ИОО-София, четвъртият член на комисията е външен за Оператора на Фонда и членовете на консорциума, и трябва да е с опит в подбора на бенефициенти по програми за стипендии за младежи от ромски произход и/или с опит в работата с ромски общности. Петият член трябва да бъде здравен професионалист.

В тази връзка, ТСА набира номинации за член на Комисията, отговарящ на следните критерии:

  • със завършена бакалавърска или магистърска степен на висше образование
  • притежава най-малко 5 години професионален опит в подбора на бенефициенти по програми за стипендии за младежи от ромски произход, и по- специално със стипендиантски програми за висше образование и/или опит в работата с ромски общности

Необходими документи

Номинациите следва  да са придружени от:

  • Препоръка от номиниращото юридическо/физическо лице
  • CV
  • Мотивационно писмо, описващо как номинираният отговаря на горепосочените критерии

Документи за номинации се приемат на имейл адрес adzhafer@tsa-bulgaria.org, като крайният срок за номинации е петък, 11 октомври 2019г.