Покана за изразяване на интерес към предоставяне на услуги по правна консултация на Фондация „Тръст за социална алтернатива“

Кои сме ние?

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е организация с идеална цел, която работи за прекъсване на порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Специален фокус организацията поставя върху  ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в бедност.

Описание на заданието

Във връзка с проучвателни дейности за целите на свои инициативи в областта на ранното учене и грижа, ТСА търси юридическо консултиране относно процеса на изграждане, лицензиране и управление на частна детска градина (ЧДГ) и свързан с нея център за върхови постижения, осъществяващ обучителни дейности и дейности по документиране и разпространение на добри практики в сферата на ранното образование и грижа и др.

Индикативният обхват на услугата включва:

  • Консултиране на екипа на ТСА относно най-подходящата за целите на ТСА правна форма, както и подходящата организационна структура и процеси на управление на ЧДГ и на центъра за върхови постижения.
  • Предварителна оценка на наличието на потенциални бариери и рискове, свързани с правната форма и организационната структура.
  • Препоръка относно избора на правна форма от гледна точка допустимост при кандидатстване за финансиране от различни източници и други сходни съображения.
  • Консултиране във връзка с ограничения за свързани лица (отношения между ТСА като юридическо лице и бъдещото новорегистрирано юридическо лице за осъществяване на дейността).
  • Анализ на предимства и рискове при партниране с общински власти относно собствеността на терена.
  • Изготвяне на списък с необходими документи и времеви график (вкл. анализ на специфични изисквания и/или рискове) за всички първоначални регистрации (Агенция по вписвания, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Министерство на образованието и науката (МОН) относно лиценз за ЧДГ, МОН относно допускане до системата на държавно финансиране, РЗИ, служба Пожарна безопасност, и др.).
  • Консултиране относно различията в лицензионния режим при построяване на нова ДГ и при пригодяване на съществуваща сграда.

Конкретните параметри на заданието ще бъдат допълнително конкретизирани с избрания консултант.

Процедура за избор на консултант и срокоте

Настоящата покана е насочена към физически и юридически лица. За да изразите своя интерес следва да изпратите имейл на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org, като посочите предходен опит, съотносим към съдържанието на заданието. ТСА ще се свърже само с избраните кандидати.

Наличието на предходен опит в консултиране и/или изпълнение на проекти в сферата на образованието, в частност такива, свързани с лицензиране на ЧДГ, е предимство.

Краен срок за изразяване на интерес по настоящата покана: 15 февруари 2024 г.