По пътя на наследството от Първият световен ромски конгрес през 1971 г.: ромските език, култура и движение – вчера, днес и утре

През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната ромска организация "Романо юнион", обявяват 8 април за Международен ден на ромите. В навечерието на този ден „Асоциация Интегро“, „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение“, „Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе“ и ТСА обявяват конкурс, който да свърже посланията от Първия световен ромски конгрес с младите хора в 21-ви век.

След края на Втората световна война, ромите в различните страни и международното ромско лидерство трудно проправят път към признаването на ромския Холокост – известен още като Porajmos и Samudaripen. Въпреки трудностите, международното ромско движение поставя на масата за взимане на решения на международната общност наболелите и невидими искания на ромите, като развитието и утвърждаването на парадигмата за правата на човека играе ключова роля за постиженията на Международната ромска организация "Романо юнион". Постижения, които павират пътя на развитие на ромите до ден днешен.

Ромското движение обявява и самоназванието „роми“ като универсален термин, който обединява всички роми по света. След 1971 г. настъпват сериозни промени по отношение на ромския език, който усилено се развива и стандартизира в различни академични центрове. Не закъснява и признанието, че ромският език е един от най-древните езици, който се е запазил въпреки Средновековните преследвания и забрани.

Ромската култура получава друга перспектива – вдъхновяваща и оставяща отпечатък в почти всички национални европейски култури. Култура, която модернизира и освежава средновековна Европа.

В наши дни тези послания и борби на ромските национални и международни движения вече почти са изместени от предизвикателствата на XXI в. Много често на ромския език и ромската култура се гледа на нещо, което пречи на интеграцията на ромите. Ромското и ромите нерядко се ползват като синоними на бедност, уязвимост и маргинализация.

В рамките на този конкурс ние бихме искали да насърчим младежите в България да открият и предадат автентични ромски истории за ромския език, ромската култура и ромския активизъм. Да се запознаят и разсъждават върху минали ромски събития и ромски личности, които са имали положително влияние не само върху ромската общност, но и върху цяла България, но историите им са останали  затворени в техните семейство и общност. Да опознаят и осмислят богатството на ромския език и ромската култура, като доближат ромското всекидневие до широката публика.

Регламент за участие

Конкурсът предвижда два формата на участие: писмен и видео.

Писменият формат трябва да съдържа между 600 и 1000 думи. Допустими цитирания и позовавания на други текстове – до 20% (например: ако имате 1000 думи, 800 трябва да са Ваши и до 200 думи цитати и позовавания).

Видео форматът трябва да е между 1 и 3 минути. Допустимо използване на чужди видео ресурси – до 20%.

При установено плагиатство, Комисията ще прецени дали да преустанови участието на дадения кандидат в конкурса. Плагиатство е тогава, когато е заимстван текст/видео материал от друг автор, творба на изкуството или идея, които се представят като собствени без пълно признаване на чуждото авторство. . Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот или публичност и не могат да включват:

 • Търговски марки, притежавани от трети страни;
 • Защитени с авторски права материали, притежавани от трети лица (включително филмов диалог или музикални композиции);
 • Имена, външен вид, гласове или други характеристики, идентифициращи известни личности или други обществени фигури, живи или мъртви.

Теми на конкурса за есе

 • „Ромските активисти: защитниците на общността от миналото и настоящето – познати, но неразказни истории на ромското движение“
 • „Ромската култура: невидимата сила на общността – предавана през поколения и живееща в нашето всекидневие“
 • „Ромският език: древният прозорец към непознатия свят – наследство от вековете“

Теми на конкурса за видео:

 • „Ромската култура е…”
 • “Ромската култура не е…“
 • „3 факта и 3 мита за ромския език“
 • „Непозната ромска личност или непознато ромско събитие, които промениха България“

Условия за участие в конкурса

Изисквания: Участници да са между 14-22 години – ученици или студенти.

С участието си в конкурса, всеки, който е изпратил писмен текст или видеоматериал дава своето съгласие те да бъдат публикувани свободно и безвъзмездно от организаторите на конкурса.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, учебно заведение (ученик/студент). Всеки автор може да участва само с един материал по избор  – текст или видео.

Език на есето и видеото: Български. Ще бъдат допуснати текстове и на Romanes, придружени с превод на български език. Същото се отнася и за видоматериалите – ако е на Romanes, следва да имат субтитри на български език.

Технически изисквания за текст: формат A4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12.

Технически изисквания за видео: добре оформени и обработени видеоматериали, с ясни звук и картина. Филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на клипа: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участника/те, който говори от екрана; автор/и, поставени финални надписи с участниците и техническия екип по изработката на филма; озвучаване. При заснемане на филма с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран (при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани).

Моля, обърнете внимание, че се насърчава поставянето на субтитри за улесняване на хората с намален или увреден слух.  

Помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Електронен адрес за изпращане на творбите: vdimitrova@tsa-bulgaria.org

Срокове на конкурса

Начална дата на конкурса: 15.03.2024 г.

Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 30.04.2024 г.

Обяваване и награждаване на победителите: 14 май, 2024 г. в гр. София 

Награден фонд за участие с есе

 • Наградният фонд за първо място е: 600 лева.
 • Наградният фонд за второ място е: 500 лева.
 • Наградният фонд за трето място е: 400 лева.

Награден фонд за участие с видео

 • Наградният фонд за първо място е: 600 лева.

 • Наградният фонд за второ място е: 500 лева.

 • Наградният фонд за трето място е: 400 лева.

Лични данни

Личните данните, които ще ни изпратите и ще обработваме, са име, адрес и информация за контакт – необходими са ни, за да можем да се свързваме с Вас във връзка с конкурса. Информация за възрастта Ви – необходима ни е, за да потвърдим дали отговаряте на възрастовия критерий за участие.

Личните данни ще бъдат пазени от нас за период до пет (5) години след обявяването на победителите като след това ще бъдат изтрити, освен ако не е необходимо да се запазят във връзка със законов интерес на някои от организациите.

С изпращането на творбите Ви и участието Ви в конкурса „По пътя на наследството от Първият световен ромски конгрес през 1971 г.: ромските език, култура и движение – вчера, днес и утре“, Вие се съгласявате:

 • бъдете заснеман/а по време на изпълнението на конкурса във видео- и снимков материал, който може да се използва в страната и чужбина за илюстриране и популяризиране на целите на конкурса и добрите практики. Снимките могат да бъдат публикувани в интернет, споделяни в печатни и електронни медии, в това число социални мрежи, да бъдат използвани за корици на печатни и електронни издания.
 • организациите да обработват личните Ви данни по начина описан по-горе. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на личните ви данни, както и други права предвидени по закон. Ако бихте искали да упражните правата си или имате въпроси във връзка с обработването на личните ви данни, моля свържете се с нас на имейл: vdimitrova@tsa-bulgaria.org

Критерии за оценка на есе и видео

 • Текстът/видеото следва ясна и обоснована логика по избраната тема - 0-3 точки
 • Темата в текста/видеото е разгледана както в малък, така и в широк контекст – има ясна свързаност между двете - 0-4точки
 • Има изградена ясна логическа връзка между темата и живота на ромите - 0-4 точки
 • Съдържа примери за история, ситуация, които показват наратив, който е автентичен, общностен и има висока добавена стойност за развитието и утвърждаването на ромските движение, култура и език - 0-5 точки
 • Текстът/видеото вдъхновява за автентично участие в ромското движение, промотиране на ромската култура и запазване на ромския език - 0-5 точки
 • Авторът на текста/видеото разказва за своя лични случка; проект, който е инициирал; събитието, което е организирал и др.;, които показват ясна лична ангажираност с ромските движение, култура и език - 0-5 точки
 • Текстът/видеото имат силно открояващо се послание за ангажираност с ромските движение, култура и език - 0-3 точки
 • Добре структурирана и граматически правилно представен текст – както писмен, така и аудио - 0-2 точки

Максимум точки - 31