Младежка фондация „Арете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 118

                                     

Младежка фондация „Арете“ - България обявява процедура за избор на изпълнител по реда  на Постановление № 118 от 20 май 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027.

Максималната обща стойност на обявата е в размер на 44005,50 лв. (четиридесет и четири хиляди и пет лв и 0,50лв) без ДДС.

Посоченият максимален бюджет е за провеждане на обучения за меки умения за младежи в следните населени места:

  • София
  • Сливен
  • Пловдив
  • Пазарджик

За изпълнението на дейността, предмет на настоящата процедура, ще бъде избран един кандидат, които да проведе всички обучения.

Критерият за оценка е „ най-ниска цена“

Срокът за получаване на офертите е 21 февруари 2020 г., 16:00 ч. Адрес за подаване на оферти: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет. 2

Пълният текст на публична поканата: Публична обява

Публичната обява може да намерите и на http://www.areteyouth.org/blog/entry/procedure1

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци:

1. Решение за откриване на процедура

2. Публична обява

3. Техническа спецификация

4. Изисквания към офертите

5. Проект на договор

6. Образец №1 Оферта по ПМС № 118 от 20.05.2014 г.

7. Образец №2 Данни за кандидата

8. Образец №3 Декларация за регистрация

9. Образец №4 Декларация на кандидата по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС №118

10. Образец №5 Участие като подизпълнител