Конкурс за отпускане на стипендии на ромски жени и момичета, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестри в трети или четвърти курс

ТСА обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход в трети или четвърти курс, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра.

Настоящият конкурс ще определи получатели на стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра в трети или четвърти курс през настоящата академична 2020/2021 година. Конкурсът се организира в рамките на Стипендиантска програма за ромски жени и момичета, изучаващи специалности Акушерка или Медицинска сестра, която е част от програмата „Първите 1000 дни“ на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Стипендиантската програма (Програмата) се финансира от фондация „Америка за България“.

Одобрените кандидати за участие в Програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година, наставничество от ментор и възможност за платен стаж в неправителствена организация работеща в подкрепа на ромската общност и ранното детско развитие.

Ще бъдат отпуснати 6 стипендии за настоящата академична година. Максималната стойност на една стипендия за една академична година е  5000 (пет хиляди) лева.

Цели и очаквани резултати на стипендиантската програма 

Целта на стипендиантската програма е да създаде вдъхновяващи ролеви модели за младите хора от ромската общност, да допринесе за развитието на патронажната грижа1 и за разрешаването на проблема с недостига на медицински сестри в България. 

Програмата приоритетно ще подкрепи жени с висока мотивация да допринесат с професионалното си развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност. По време на участието си, студентите ще могат се запознаят и на практика с възможностите за кариерно развитие в областта на патронажната грижа в полза на бременни жени и млади майки в уязвимо положение.

Начин на кандидатстване

Кандидатстването за участие в Програма става чрез попълване на електронна форма, която е достъпна на следния интернет адрес: https://www.surveymonkey.com/r/2QY6WCS

Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на електронната форма за кандидатстване с всички задължителни документи е: 20.11.2020год. 

Документи: