Конкурс Менторска подкрепа за студенти от ромски произход

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Въпроси и отговори - 16.08.2019

Прогнозна стойност в лева:

402 600 (четиристотин и две хиляди шестстотин) лева.

Място на изпълнение на услугата:

Учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, изучаващи здравни специалности на територията на Република България в градовете София, Варна, Плевен, Враца, Пловдив и Стара Загора.

Критерият за оценка е:

„Оптимално съотношение качество/цена“.

Срокът за получаване на офертите е 26-ти август 2019 г., 18.00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите ТУК.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите като кликнете върху всяко от приложенията по-долу:

Приложение 1: Публична покана

Приложение 2: Техническа спецификация

Приложение 2.1: Методика на оценка

Приложение 2.2: Изисквания за оферта

Приложение 2.3: Оферта

Проложение 2.4: Проект на договор

Приложение 2.5: Декларация на кандидата

Приложение 2.5: Декларация - приложение към оферта

Приложение 2.6: Декларация - съгласие лични данни

Приложение 2.7: Индивидуален план