Програма Ранно детско развитие

По програмата се финансират инициативи за осигуряване на равни възможности за деца в икономически неравностойно положение от зачеването им до шестгодишна възраст. Инвестициите по време на първите шест години от развитието на детето са с доказано най-висока възвращаемост по отношение на образователните постижения и икономическата продуктивност. Това е особено вярно за децата от семействата с ниски доходи. По тази причина, ние се фокусираме върху посрещане на нуждите в следните три области:

  •    Подкрепа за здравословни репродуктивни избори – превантивни  мерки срещу рисково сексуално поведение сред подрастващите и тийнейджърите, както и превенция на бременност в тийнейджърска възраст и др. 
  •     Майчино и детско здравеопазване – домашни посещения при майки-първескини, за да им се помогне да добият знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете и програми за здравословно детско хранене. 
  •     Ранно образование – програми за когнитивно, езиково, социално, моторно-двигателно и емоционално развитие на детето; разработване на образователни материали, които утвърждават културното разнообразие и подобряват ученето; програми, които увеличават участието на деца в риск в детска градина и в предучилищни групи.

Програмата е разделена на две под програми:

  •  Програма "Майчино и детско здраве" - обхваща грижите за децата от 0 до 3 годишна възраст
  •  Програма "Учене и грижа в ранна възраст" - обхваща грижите за децата от 3 до 7 годишна възраст

За последните 5 години по тази програма сме финансирали 101 проекта изпълнени от 33 партньорски организации на стойност 4,942,111 милиона лева. Подпомогнали сме 9487 деца в риск по линия на ранно детско образование, 429 майки, деца и техните семейства по линия на майчино и детско здраве и 150 човека подпомогнати чрез специализирани домашни посещения. 

}