Програма Образователни възможности и постижения

Силната икономика се гради на качествена работна ръка, а бъдещото развитие и растежът на България зависят от способността ѝ да подготви обществото за работа. Сериозните пропуски в образователната система ощетяват както хората, така и обществото като цяло. По тази причина ТСА подкрепя инициативи, които повишават образователните постижения на учениците в неравностойно положение. Конкретно най-голям проблем да успеят в училище изпитват ромските деца. Едва половината от тях завършват 8 клас и приблизително 15% завършват средно образование, което е сериозно предизвикателство с дълготрайни последствия.

Световната банка изчислява, че България губи почти 526 милиона лева всяка година, защото ромите не са добре подготвени и не работят. Често проблемите се коренят в началото. Така децата, които не говорят български език вкъщи, са особено застрашени да останат неграмотни. А неграмотността в първите години в училище създава бариери, които се отразяват в развитието на детето. В България 15% от ромските младежи на възраст над 16 години не могат да четат или пишат. Тръгвайки на училище, децата от малцинствените групи срещат враждебна или апатична среда. 25% от учителите в България вярват, че ромските деца трябва да учат в сегрегирани училища, а 20% са убедени, че децата от различен етнически произход имат различни способности. Ето защо ТСА подкрепя програми, които работят в тясно сътрудничество с учители в над 200 училища в цялата страна, за да промени позитивно училищната среда. Бариерите, свързани с разходите, също играят сериозна роля, особено за ученици, живеещи в отдалечени или селски райони. Доскоро никой не помагаше на такива младежи. За да продължат да ходят на училище, те първо трябва да намерят достатъчно средства за транспорт, учебници и др.

Точно с тази цел ТСА разработи програмата „Равен шанс“. Със съдействието на 19 неправителствени организации фондацията осигури 1580 стипендии, за да помогне на младите да продължат образованието си. Завършването на гимназия е приоритет за ТСА, защото този етап от образованието на човек оказва силно влияние и върху по-късните постижения в живота. Пример за това е, че ромите завършили средно образование имат с 83% по-високи доходи спрямо тези, които имат само основно21. Друг не по-малко важен за нас приоритет е фокусът ни върху лидерството и позитивните модели за подражание. Тъй като едва 1% от българските роми завършват висше образование, са необходими програми, които да подкрепят подготовката и завършването на университет. За да се създадат дългосрочни, системни промени, е важно ромите да заемат позиции, където могат да бъдат ролеви модели, ключови примери за подражание – както за другите млади роми, така и за обществото. ТСА също така подкрепя и програми, които насърчават доброволчеството в общността. Чрез ангажирането на успели роми в процеса на изграждането на положителна промяна в техните общности, гарантираме по-дългосрочна ангажираност и по голяма устойчивост на нашата работа.

За 5 години в тази програма сме подкрепили 82 проекта осъществени от 25 партньорски организации на стойност 4,128,326 милиона лева. Чрез тези 82 проекта сме подпомогнали 52,993 младежи в риск, като 52,381 от тях са останали в училище или са завършили своето средно образование, 612 младежи са продължили своето образование в университет.