Програма Изграждане на капацитет

Целта на ТСА е да запълни пропуските в процеса на постигане на целите и да помогне на семействата, младите хора и децата в неравностойно положение да получат необходимото, за да успеят. Това е дългосрочна цел, която не може да бъде постигната самостоятелно. Устойчивата промяна изисква силно мотивирани, способни хора и организации, работещи в различни сектори в цялата страна, и то в продължение на десетилетия. На кратко, важно е да създадем движение от хора и организации, които да се чувстват ангажирани, с достатъчен капацитет за поддържане на операциите и дейностите. Крайната цел е да изградим обществено доверие и да постигнем реална и трайна промяна в живота на хората, на които служим. Затова ТСА инвестира време, енергия и ресурси в дейности за изграждане на капацитета. Това включва пряка работа с бенефициентите, организиране на тематични конференции, събития за обучение и външни лектори. Също така включва и създаване и развитие на мрежи, както и подпомагане на отделните хора да участват във външни и вътрешни обучения, коучинг и възможности за менторство. Освен това предоставяме стипендии за участие в програми за лидерство и увеличаваме финансовия капацитет чрез Фонд „Одит за НПО“ (Фонд за одит на бенефициентите).

Чрез тази програма сме финансирали 19 проекта на стойност 143,002 хиляди лева. Подпомогнали сме за изграждането на капацитета на 255 човека.