Програма Икономическо развитие и достъп до заетост

Жилищно настаняване

Стабилните и сигурни домове в законно застроени квартали дават основа на семействата. Колкото по- малко се решават проблемите с неурегулираните квартали, толкова повече, от поколение на поколение, се задълбочава бедността. За съжаление, повече от половината роми в България живеят в неурегулирани квартали. 80% от жителите нямат достъп до канализация и топла вода, а много други нямат изобщо електричество и течаща вода. Ето защо сред водещите усилия на ТСА е урегулирането на отдавна застроените ромски квартали. Семействата от тези квартали живеят в несигурност, а мнозина споделят, че се страхуват да не бъдат изгонени от домовете си. Това оказва неблагоприятно влияние и върху бъдещите поколения, тъй като в ранен етап от развитието си детето живее заобиколено от постоянен стрес и тревога. Попадането на ромите в „сивия сектор“ на пазара на труда, липсата на документи за собственост за жилището им, са фактори, които рязко влияят на ромите да излязат от цикъла на бедността. А този цикъл става поколенчески, обричайки близо 72 на сто от тях да живеят под прага на бедност23. За да се справи с този проблем, ТСА работи в тясно сътрудничество с общинските и регионални власти, както и с местните общности. Нашият подход включва активно участие в онези местни общности, които държат на сътрудничество с останалата част от обществото, като в същото време търсим прагматични алтернативи, заедно с общинската администрация. Първата стъпка беше да сформираме екип от експерти, юристи, архитекти и местни застъпници - жители на неурегулираните общности. Целта е да се изготви карта на всеки квартал, да се създаде устройствен план и той да бъде включен в общия кадастър на града. В крайна сметка най-важната ни задача е да помогнем на хората да си купят парцели и при възможност, да узаконят жилищните си постройки. Създаването на устройствени планове е пряко свързано със стабилността и сигурността в общността. Така ще се стигне до изграждането на по-стабилна и здравословна домашна среда - важна предпоставка за развитието на детето и по-нататъшните му успехи. Освен това, с регулацията на кварталите се намаляват социалните различия и се насърчава интегрираното развитие на тези райони в по-голямата общност. И накрая, подходът ни помага тези домове да се превърнат в първоначален капитал, което е важна първа стъпка по пътя към икономическа самостоятелност.

За 5 години в частта "Жилищно настаняване" на  програмата сме финансирали 11 проекта в общо 8 локации. Подпомогнали сме 3389 семейства, 2054 са получили правни консултации и сме легализирали или придобили удостоверения за търпимост на 442. В частта "Заетост и доходи" сме финансирали 33 проекта, изпълнени от 23 партньорски организации на стойност 2,500,628 милиона лева. Подпомогнали сме 2,665 човека. 

Заетост и доходи

Работата и заетостта са сред най-достойните и устойчиви неща, които може да постигне човек. Затова всички програми на ТСА са с фокус върху тази крайна цел. За да подготвим хората за пазара на труда, започнахме от развитието на човешкия капитал - цикъл, който започва да се гради от най-ранните детски години, продължава през ранното обучение и завършва с образованието и дипломирането. И всички тези усилия са насочени към развиването на способността на всеки човек един ден да има собствени доходи и да е икономически самостоятелен. Това е дългосрочна цел, но крайните резултати идват бързо. Пример за това е, че завършилите средно образование роми обикновено печелят с 83% повече от своите връстници само с основно образование24. И все пак, тъй като 53% от ромите в България работят неквалифицирана, нископлатена работа25, необходимостта от постоянни усилия за професионално обучение, повишаване на квалификацията и развитие на малък бизнес продължават да са от решаващо значение. От особено значение са жените и младежите, които заедно с ромите имат най-нисък процент участие на пазара на труда26. Младите ромски жени са особено изолирани от пазара на труда, поради което ТСА подкрепя проекти като програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Проектът „Готови за Училище“ също демонстрира как родителите, чиито деца са получили безплатен достъп до детска градина, са увеличили месечния си доход. Програмата „Икономическо развитие и достъп до заетост“ е предназначена да помогне на хора, които искат да увеличат доходите си, но нямат уменията, знанията или срещат трудности при намирането на работа. В началото се съсредоточихме върху проекти, които укрепват цялото семейство. Пример за това е подкрепата за стартиране и разширяване на семейния бизнес и малките ферми, чрез практическо наставничество и достъп до капитал. Специално внимание е обърнато и на младежите. Много от тях нямат необходимите умения, за да се впишат на пазара на труда. Липсват както т.нар. „твърди умения“, така и „меките умения“ като комуникация, работа в екип, критично мислене и разрешаване на проблеми. 25% от работодателите смятат, че липсата на меки умения е причината да не могат да запълнят свободните работни места във фирмите си27. Поради тази причина ТСА подкрепя проекти, които помагат на младите хора да развият многообразни умения, както и да задълбочат необходимите знания за конкретна професия. И не на последно място, като се има предвид, че дискриминацията продължава да е съществен фактор, ТСА работи в тясно сътрудничество и с работодателите за преодоляване на стереотипите и за повече възможности хората от малцинствата да работят.