Заради коронавируса - 90% от НПО сектора работи дистанционно, 2/3 имат план за действие

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ проведе експресно проучване сред своите партньорски организации, но и други неправителствени организации от страната, за да разбере готовността и предизвикателствата, които среща НПО секторът в тази трудна и извънредна ситуация, наложена заради пандемията от коронавирус.

Въпросите и отговорите от анкетата дават основание да се преценят уменията за планиране, гъвкавост, организационна устойчивост и финансова стабилност. За да се добие обаче една по-пълна представа за проблемите, които биха възникнали в резултат от ситуацията, е необходимо да се проведе представително и методологически издържано изследване.

Проучването се проведе във втората половина на месец март. Общият брой респонденти е 23, като 5 от анкетите са невалидни, тъй като отговорите са дадени от физически лица.

Резултатите показват, че всички организации са спазили препоръките на правителството и Оперативния щаб за ограничаване на контактите и работа от вкъщи. Почти 90 на сто от организациите са прекратили физическото си присъствие в офисите си и са организирали дейността си дистанционно. Останалите са организирали гъвкаво работно време или са въвели ротационен принцип на присъствие за своя екип.

Две трети от анкетираните споделят, че имат план за следващите 3 месеца. В него се включва реорганизация на текущите проектни дейности, с фокус върху административни и други задачи, които не изискват физически контакт, или провеждане на мероприятия с големи групи от бенефициенти или партньори. Една трета от организациите обаче не са изготвили подобен план и не са сигурни как да структурират своята работа.

60% от анкетираните споделят, че са запознати и имат информация за ученици и деца от икономически бедни общности, които са затруднени или възпрепятствани да участват в образователния процес. Причини за това са основно липсата на

технически устройства, достъп до интернет, невъзможност на родителите да се включват и окажат подкрепа на децата. Повече от половината от анкетираните представители на организации потвърждават, че нямат нужда от обучение за използване на онлайн базирани платформи или друг вид технологии, за да подобрят или изпълнят своите проектни дейности. Това би могло да означава, че или нивото на технически умения сред базираните в общностите организации през последните години се е повишило, или все още не е налице ясно осъзната нужда за това.

Като извод съвсем ясно можем да откроим, че дори в условия на криза, неправителствените организации запазват активната си роля на двигател в обществото. Въпреки ограниченията да оказват необходимата и търсена подкрепа от страна на хората, на които помагат, чрез своите проекти, те намират гъвкав подход и продължават да осъществяват своите дейности.

Повече от половината участници, включили се в анкетата, споделят че макар да им е трудно, продължават своята работа на терен. Нещо повече - те търсят решения за онези от бенефициентите им, които изпитват сериозни затруднения като липса на храна, технически устройства за учениците и нужните предпазни материали. Организациите затвърждават своята позиция на мост между институциите на местно, регионално и национално ниво. Както и важността на това, което те изпълняват, макар и често пъти с много ограничени ресурси.

Прави впечатление, че 2 /3 от респондентите имат план за действие в рамките на следващите три месеца и не планират да прекратят нито един от текущите си проекти. Свидетелство за добре структурирани вътрешни процеси на вземане на решение.

Сегашната ситуация неминуемо ще окаже сериозен ефект върху тяхната финансова стабилност през следващите 6 до 8 месеца. Ефект, който трудно може да бъде прогнозиран средносрочно, тъй като голяма част от екипите на организациите са финансирани на проектна база, в рамките на определен срок. Със сигурност това налага необходимост от още по-голяма гъвкавост при вземане на решения и провеждането на диалог с финансиращите ги организации.