Търсим подизпълнители за заснемане и анимация на видеа

Техническо задание за изработване на промоционално видео по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“, Фондация "Тръст за социална алтернатива".

ЗА ПРОЕКТА

Периодът от забременяване до навършване на 3-годишна възраст на детето е от ключово значение за неговото пълноценно развитие. Доказано е, че в този критичен период се развива до 80 % от мозъка на детето. Токсичният стрес, непълноценното хранене и други рискови фактори, произтичащи от бедността оказват негативно влияние върху благосъстоянието му, както и върху здравето на бременната жена и майка.   Подобряването на майчиното и детско здраве, е възможно само и единствено, ако политиките и услугите в подрепа на достъпа до качествени здравни услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, както и услугите в подкрепа на отзивчивите родителски грижи и ранно учене, са добре функциониращи и работещи в сътрудничество.  Проект „С грижа от 0 до 3“ има за цел да подобри майчиното  и детско здраве сред ромска общност. За постигането на тази цел, проектът обединява усилията на граждански организации в застъпничество пред ресорните институции за разработване на достъпни услуги в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи за дете до 3 годишна възраст.

ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСКАТА МРЕЖА

Единайсет граждански организации от цяла България обединяват своите усилия и опит в неформална мрежа „С грижа от 0 до 3“, която се застъпва за системни промени с цел подобряване на майчиното и детско здраве сред уязвими групи в България с фокус върху ромските общности. Водени от разбирането, че секторните политики – здраве и хранене, социална закрила и защита, играят ключова роля за детското развитие, особено по отношение на децата, изложени в риск от бедност, организациите от мрежата изпълняват 5 национални застъпнически инициативи за промяна в планиране и изпълнение на политики в областта на:

  • ЗДРАВЕТО: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния й статус;
  • ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ: Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти;
  • РАННО УЧЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ОТЗИВЧИВИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст;
  • СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи;
  • ДОСТЪП ДО МЕДИКАМЕНТИ НА ДЕЦА ДО 3Г. : Осигуряване на универсален достъп до лекарства на всички деца от 0 до 3г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заинтересованите доставчици следва да изпратят предложение в срок до 11. 08. 2021г. сряда до  Зорница Миткова на имейл адрес: zmitkova@tsa-bulgaria.org . Проекто-предложението следва да включва план за работа, който включва времеви график и финансови параметри за всеки от описаните в т. „Времеви график и очаквани продукти“.

ПРОЦЕС, КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА

  • Процес

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще оцени всяко постъпило навременно предложение. След преглед на предложенията може да са необходими интервюта с кандидатите, включени в краткия списък.  

  • Критерии за избор на доставчик на услугата: 

- Спазване на изискванията за кандидатстване

- Предходен опит

- Пазарна цена

- Качество

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заинтересованите доставчици следва да изпратят предложение в срок до 11. 08. 2021г. сряда до  Зорница Миткова на имейл адрес: zmitkova@tsa-bulgaria.org . Проекто-предложението следва да включва план за работа, който включва времеви график и финансови параметри за всеки от описаните в т. „Времеви график и очаквани продукти“.

Подробно описание на търсената услуга, може да намерите тук: https://we-care.bg/