Студенти ще доброволстват в ромски махали

Ромски студенти, изучаващи медицина и други здравни специалности, от различни места в страната ще доброволстват в рамките на проект "Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности". Проектът се управлява от фондация "Тръст за социална алтернатива". А идеята е участниците да развият и реализират инициатива или кампания в дадена ромска общност, чрез която хората живеещи в нея да повишат информираността си относно социалнозначими заболявания.


Днес част от студентите участваха в среща по втория компонент на програмата, който засяга именно развиването на инициативи със здравна насоченост в ромските общности. Студентите успяха и да се опознаят през различни игрови модели, както и да се срещнат с изпълнителния директор на ТСА Сара Перин.

Първият компонент на програмата е отпускането на стипендии за ромски студенти, изучаващи здравни специалности в рамките на една академична година. Целият период на програмата е за 6 години.

Целта на проекта е да се изградят ролеви модели, за да се повиши информираността за здравните проблеми в ромската общност.