Ролята и резултатите от ранното учене в детска възраст

Проект на "Национална рамка за качество на образованието и грижата в ранна детска възраст" беше представен на конференция в София през тази седмица. Проектът има за цел да въведе в България стандартите от препоръка на Съвета на ЕС за качеството на европейските системи за ранно учене и грижа и е разработен от експертна работна група, под ръководството на Министерство на образованието и науката.

Тръст за социална алтернатива взе участие в дискусиите и отправи препоръки за:

  • Засилване на фокуса върху индивидуализацията в проекта за Национална рамка спрямо възможностите, интересите, желанията и нуждите на всяко дете и семейство;
  • Извеждане на преден план на дете-центрирания подход, който характеризира една високо качествена услуга за ранно учене и грижа;
  • По-ясно дефиниране на отделните нива на наблюдение и оценка и поставяне като цел на мониторинга постоянното повишаване на качеството;
  • Въвеждане на индикатори за качество на ниво практика на отделния специалист/педагог;
  • Синхронизиране на системите на детските ясли и детските градини с цел преодоляване на съществуващата сега фрагментация в системата за ранно учене и грижа и извеждане на първите години след раждането на детето като ключов период за развитие и учене.

Въвеждането на Национална рамка за качество в България има потенциал да повиши качеството на достъпа, подготовката на персонала, учебната програма, процесите на наблюдение и оценка, и управлението и финансирането на ранното образование и грижа, което ще повлияе на развитието и резултатите на над 200 хиляди деца, обхванати в системата на детските ясли, градини и предучилищни групи в училище в България. ТСА подкрепя процеса на запознаване на българските специалисти и практици с философията и духа на Европейската рамка за качество още от 2019 г. насам, като пилотира модела в 8 детски градини в Търговище, Луковит, Мездра и София.