Проект „Готови за многообразие“ продължава във Варна и Омуртаг

Научни изследвания отдавна доказват, че успехът на децата и учениците в значителна степен зависи от очакванията на учителите към тях. Ако педагозите вярват в потенциала на децата, те действително постигат по-високи академични резултати. И обратното - ако стереотипните нагласи преобладават, то учениците е твърде вероятно да влошат резултатите си.

В рамките на обучение по проект „Заедно в пъстър свят“ в началото на април 2022 г. учители от детска градина "Радост" в Омуртаг, СУ Любен Каравелов и СУХНИ „Константин Преславски“ във Варна се запознаха с концепцията за „поставяне на етикети“ и т.н. ефект на Розентал. Педагозите дискутираха рисковете, които носи всеки „етикет“ (както положителен, така и отрицателен) и ограниченията, които създава, като лишава учениците от възможността да се изявяват и развиват. На специалистите бяха представени и конкретни практики за развиване на приобщаващо мислене и преодоляване на ограничаващите схващания и нагласи.

Обученията се провеждат по линия на проект „Готови за многообразие“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 - „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От 2018 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ разпространява в България обучителния проект „Заедно в пъстър свят“, която има за цел да изостри чувствителността на преподавателите към ползите от приобщаващите подходи и да ги подпомогне в осъзнаването на отговорностите и капацитета, който притежават за осъществяване на положителни промени в полза на децата и семействата.