Отражението на детската градина и училището върху постиженията на децата

Приобщаващата среда в детската градина и училището и положителните нагласи на учителите спрямо всяко дете и семейство имат решаващо въздействие върху образователните постижения на децата и учениците.

В рамките на проект „Готови за многообразие“ работим с 8 детски градини и училища в страната за изграждане на знания и умения за оказване на подкрепа на образователните успехи на децата от малцинствените групи и усещането им за принадлежност към училището и образователния процес.

Прилагаме модела на обучителна програма „Заедно в пъстър свят“ – много повече от обучение, тя води участниците през вълнуващ процес на личностна трансформация за положителна промяна към образование и общество, основани на социалното включване. През месец ноември продължаваме работата с участниците, преминали първия кръг обучения, с индивидуални задачи и запознаване с актуални материали за работа с деца и семейства, живеещи в бедност и от малцинствени общности.

Проект „Готови за многообразие“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.