Лабораторията за борба с бедността Abdul Latif Jameel включва проект на ТСА в актуален преглед на интервенции в социалната сфера

Лабораторията за борба с бедността Abdul Latif Jameel включва проект на ТСА в актуален преглед на интервенции в социалната сфера в 20 държави в Европа.

Лабораторията за борба с бедността Abdul Latif Jameel (J-PAL), глобален изследователски център, работещ за намаляване на бедността чрез политики, основани на научни доказателства, споделя научени уроци от проект „Готови за училище“ на ТСА. В нов електронен ресурс, създаден с цел да представи изводи от рандомизирани проучвания на интервенции, насочени към подобряване на социалните политики в 20 страни в Европа, J-PAL включват оценката на въздействието на Световна банка и изследователи, афилиирани към J-PAL, върху първа по рода си интервенция на ТСА, която има за цел да установи дали съществуват финансови бариери пред включването в ранно образование на деца от уязвими групи в България.

Прегледът включва научени уроци и идеи от широк кръг сектори, в т.ч. образование, пазар на труда, финанси, управление, социално включване.

Интервенцията на ТСА е представена в проучването, тъй като измерва ефекта от предоставянето на стимули върху нивата на записване и посещаване на детска градина на деца от малцинствени етнически групи, с фокус върху ромите, и очертава важни уроци за публичните политики, свързани с влиянието на предоставянето на безплатна детска градина върху записването и посещаването, но също и върху очакванията и надеждите на родителите за бъдещето на техните деца и за детското учене и развитие.

Можете да прочетете повече за проекта на ТСА „Готови за училище“ тук: http://documents1.worldbank.org