Кампанията „Първите години, първи приоритет“ ще търси подкрепа за ранното детско развитие от кандидатите за депутати в Европейския парламент

На 16-18 октомври в Брюксел се проведе среща на националните координатори от 11 държави – участнички в европейската кампания „Първите години, първи приоритет“, която цели поставяне на ранното детско развитие високо в политическия дневен ред, увеличаване на публичните инвестиции в ефективни мерки за уязвимите семейства и общности и възприемане на интегриран междусекторен подход.

На срещата беше обсъдена съвместна стратегия за привличане на подкрепа за целите на кампанията в различните етапи от изборната кампания за членове на Европейския парламент (ЕП) и след нея. Конкретните искания, които кампанията ще отправи към институциите на европейско ниво включват създаване на oрган за правата на детето в ЕП, Агенция за гаранцията за детето, Интергрупа за правата на детето, Комисар по правата на детето.

Бяха представени и добри примери за междусекторен подход при развиване на националните политиките за ранно детско развитие от Ирландия и Колумбия, както и методиката Primokiz на фондация „Джекйъбс“ за ангажиране на местните власти за увеличаване на достъпа до качествени услуги за ранно детско развитие.

Националните координатори от България - фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и фондация „За нашите деца“ - бяха представени от Искра Стойкова, директор на програмата „Първите 1000 дни“ към ТСА.