Как повече майки в риск да получат патронажна грижа?

През септември се проведоха местните консултативни съвети към проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в София и в Пловдив в партньорства с местни болници и НПО. Идеята на обсъжданията по време на тези регулярни срещи е да се изгради мрежа от съмишленици и механизми за насочване на млади уязвими жени към услугите на проекта. Същевременно съветите дават възможност за експертни дискусии по актуални теми и проблеми в сферата на ранното детско развитие.

На последните срещи беше обсъден системния проблем с достъпа до пренатални грижи на здравно неосигурени бременни жени. На 19 септември в Пловдив председателят на сдружение „Шанс и подкрепа“ – г-жа Надежда Денева, представи пред членовете на местния съвет по проекта правен анализ на тема „Достъп до здравеопазване на здравно неосигурената бременна жена и майка в контекста на действащото право в България“.

В последвалата дискусия бяха дадени редица предложения за по-доброто приложение на Наредба 26, която дава достъп на такива бременни жени до безплатна пренатална грижа. Участниците посочиха липсата на национален регистър на бременните жени, като основен проблем за ненавременното достигане до неосигурените бъдещи майки.

Седмица по-късно, експертът Венелин Стойчев от сдружение „ЛАРГО“ представи пред консултативния съвет в София аналитичен доклад „Запознатост с Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г.“, изготвен със съдействието на "Алфа Рисърч" и фондация „Тръст за социална алтернатива“. На основата на извършения граждански мониторинг по категоричен начин в доклада е изведена „пропастта“ между очакванията от прилагането на националната програма и нейното реализиране.

Участниците се обединиха около тезата, че Министерство на здравеопазването трябва да посочи ръководител на националната програма, който да бъде припознат и подкрепен от НПО сектора и който съответно да е отговорен за отчетността и постигнатите резултати. Направено беше предложение за изготвяне на областна стратегия за функционирането на здравно-консултативните центрове по програмата и отчитане на местните спецификите и нужди. Фокус бе поставен върху необходимостта от адекватна обществена кампания, запознаваща гражданите със същността, функциите и мисията на здравно-консултативните центрове.

На срещите присъстваха представители на общините, експерти, медицински лица и представители на НПО сектора. Те се запознаха с напредъка и с предизивикателствата пред екипите от семейни сестри и здравни медиатори, работещи по проекта в София и Пловдив.