Проект „Социална иновация за по-сигурен дом за уязвими общности“

Социална иновация за по-сигурен дом за уязвими общности“ е пилотен проект на Европейския съюз за България, Румъния и Словакия, който показва нов инвестиционен модел за социално-икономическа подкрепа на уязвими групи, сред които маргинализирани ромски лица. Проектът е иницииран от Европейския парламент и изпълняван от Европейската комисия в партньорство с Банката за развитие на Съвета на Европа. 

В България проектът се реализира от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в партньорство с Токуда Банк, асоциация „Интегро“ и фондация

„Хабитат България“. Моделът на проекта включва мерки за подпомагане на достъпа до жилище и заетост, като комбинира микрокредити за изграждане/обновяване на жилища с инициативи за изграждане на капацитет като обучение за финансова грамотност и подкрепа за заетост и подобряване на работните умения.

„Социална иновация за по-сигурен дом за уязвими общности“ ще се реализира през 2023 – 2024 г. и ще обхване около 200 души в общините Ботевград, Пещера и Ябланица.

Методологията на проекта включва подход, базиран на резултатите и е разработена на принципите на интеграцията, приобщаването и участието, за да се постигне измерима промяна в живота на ромите, живеещи в Ботевград, Пещера и Ябланица. Предложената методология е съобразена с нуждите на целевите общности и предвижда да позволи на местните ромски жители да играят активна роля в изпълнението на проекта. Изключително важно е да се гарантира, че ромите допринасят за постигането на планираните резултати. В допълнение, методологията се ръководи от научени уроци и тествани иновативни практики за регулация на жилищата и за подобряване на качеството на живот в ромските общности в България. Освен това методологията се основава на взаимно уважение, демократични процеси, съвместна работа с местните власти и ромските общности, като ги овластява чрез повишаване на техните знания, умения и подобрено разбиране за намиране на подходящо решение на дългогодишните жилищни предизвикателства за ромите.

Предложената методология ще помогне за изграждането на доверие между местните власти, ромските общности, частния бизнес, други заинтересовани страни и обществото като цяло. Нещо повече, тя ще подпомогне процесите на бъдещо планиране, като положи основата за изчерпателна ангажираност от страна на всички заинтересовани, и в крайна сметка ще има дългосрочно въздействие върху укрепването на местния капацитет. Тя е напълно подкрепена с вече тествани цялостни програми за обучение, включително за социални и житейски умения, за заетост и мотивация за търсещите работа, за изграждане на капацитет чрез обучение и наставничество. Фокусът е върху индивидуалната работа с търсещите работа и намирането на потенциални работодатели. Дейностите включват също цялостна подкрепа за кандидатстване, включително подготовка за интервюта за работа и наставничество по време на процеса на намиране на устойчива работа.

Обученията за житейски умения са специално разработени интерактивни и базирани на практиката, материалът включва примери от реалния живот и казуси в малки групи и е разбираем дори за нискообразовани участници.

Ще предоставим семинари по 3 различни теми: „Управление на семейния бюджет“, „Поддръжка на дома“, "Енергийна ефективност на жилищата“. Обучението по финансова грамотност се състои от две части: 1) „Обучение за управление на семейния бюджет“, където участниците лесно се научават как да управляват приходите си и да планират разходите си, как да намалят ненужните разходи и как да поставят и постигат финансовите си цели. Някои от темите: Семейни доходи, Семейни разходи; Сезонни разходи; "Крадци на пари"; Спешни случаи и семеен спешен фонд; Поставяне на финансови цели; 2) „Видове финансови продукти“ надгражда първата част с теми, свързани с управление на спестяванията, интелигентно заемане и управление на заеми от банкови институции, ценообразуване на кредити, ГПС, какво да правим в случай на несъстоятелност, както и застрахователни продукти и др.

Обучението за поддръжка на дома ще предостави знания и лесни практически решения за това как правилно се поддържа жилището и се приоритизират необходимите ремонти, за да се осигури безопасна, здравословна и комфортна среда за живеещите. Учебната програма на семинара включва теми като:  „Законни и незаконни сгради – предимства и недостатъци“; „Инвестиционен процес – стъпки за законно строителство и основни подобрения“; „Стъпка по стъпка за процеса на изграждане на сграда“; „Как да преценим необходимостта от ремонт и вида на ремонта“; „Безопасна домашна среда“; „Основни жилищни проблеми и възможни решения“; „Санитарни условия, вода и канализация“.

Обучението за жилищна енергийна ефективност предоставя основни знания за това как да се поддържа всеки дом достатъчно топъл и комфортен с по-малко ресурси. Учебните програми на семинара включват теми като: „Какво означава енергийна ефективност“; „Какви стъпки да предприемем, за да направим дома си енергийно ефективен“; „Как да спестите ток за домакинството“ и др.

Бенефициентите на проекта ще могат да укрепят и обновят жилищата си, да споделят знания и подобрят умения със специализирани насоки от технически и правни експерти.

Очаквани резултати

  • 25 одобрени микрокредита за маргинализирани роми за строителство/ ремонт на жилища
  • 30 спестовни схеми
  • 200 роми включени в обучение по финансова грамотност
  • 25 започнати строежи/ремонти на  къщи
  • 30 роми подпомогнати да си намерят работа.
  • 150 роми преминали обучение и кариерни консултации
  • 10 коучинг сесии/обучения, предоставени на местните власти

Партньори

Новини