Проект „Готови за многообразие“

Финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Договор №:BG05M2OP001-3.017-0043-C03Обща стойност на финансиране: 241 288.32 лева, от които 205 095.07 лева европейско и 36 193.05 лева национално съфинансиране

Проектът се изпълнява в рамките на 23 месеца в периода м. януари 2021 г. – м. декември 2022 г.

В основата на проект „Готови за многообразие“ стои модел за професионална квалификация и подкрепа на образователните специалисти, който гарантира, че всеки ученик и семейството му са приобщени, уважавани и ценени в един споделен процес на постигане на образователните цели.

Този модел започва с оценка и анализ на съществуващия към момента капацитет и ресурси за работа в мултикултурна среда, въз основа на който всяка образователна институция ще може да планира бъдещите си дейности по усъвършенстване на компетентностите на специалистите си за ефективна работа в среда на многообразие. Такъв цикъл на преглед и планиране става неотменна част от работата на учебното заведение и позволява проследяване на напредъка, регулярно актуализиране на стъпките към желания резултат и непрекъснато подобряване на образователните практики.

На следващо място моделът предлага три взаимосвързани обучения. В първото събитие акцентът се поставя върху компетентностите на самите преподаватели, тяхната индивидуална роля и значение за поддържането на образователна среда, в която многообразието се разглежда като ценен ресурс и перспектива, през която се пречупва целия учебен процес.

Вниманието по време на второто обучение е насочено към цялостната общност от специалисти, защото многообразието не е изолирано явление единствено в занималнята или класната стая – то е характеристика на цялото учебно заведение и е отразено както във физическата среда, така и в учебния процес и взаимоотношенията между всички участващи в него.

Фокусът на финалното обучение за педагогически специалисти и други експерти е върху съгласуването и прилагането на рамка от индикатори за качество в ключови области на педагогическата практика (педагогически подходи, семейство и общност, професионално развитие) през призмата на многообразието и приобщаването.

Въздействието от участието на образователните специалисти в проекта може да се разгледа на следните нива:

Чувствителност и осведоменост:

  • по въпросите, свързани с многообразието в нашето общество (различните аспекти на нашата идентичност; тези, които са наш собствен избор и онези, върху които нямаме никакво влияние; контекстът, в който изграждаме и затвърждаваме персоналната и груповата си идентичност);
  • към ползите от приобщаването на различни етнически групи и как този процес може да бъде улеснен

Знания:

  • как стереотипите и предразсъдъците несъзнателно могат да благоприятстват развитието на среда на неравнопоставеност и дискриминация и каква е връзката между това, което се очаква от нас и нашето поведение;
  • какви стратегии за деконструиране на стереотипното мислене могат да бъдат приложени в образователната среда (какво мога да предприема аз, като човек и преподавател, за да насърча развитието на децата, с които работя, отчитайки техния индивидуален контекст и ресурси)

Умения:

  • за оказване на подкрепа на образователните успехи на децата от малцинствените групи и усещането им за принадлежност към училището и образователния процес;
  • за ангажиране и включване на родителската общност в процесите по образование и грижа в детската градина/училището;
  • за отстояване на активна лична позиция в полза на многообразието и капацитет за промяна на лично, професионално и институционално ниво

Новини

Анализ

Обобщен анализ от проведено проучване сред педагогически и непедагогически специалисти от екипите на осемте образователни институции, включени в проект "Готови за многообразие"

Изтеглете тук