Млади ромски педагози

Въпреки опитите в последните години за подобряване на условията за работещите в системата на образованието и повишаване атрактивността на професията, много детски градини, обслужващи непривилегировани общности в България, все още изпитват сериозни затруднения при привличането на нови педагози към екипите си.

Наемането на специалисти от местните общности, притежаващи необходимите квалификации, би спомогнало за преодоляване на тези предизвикателства. Но често в малките и по-изолирани населени места младите хора нямат адекватна професионална квалификация или са дългосрочно незаети. Същевременно, в някои общности сред педагозите изцяло липсват представители на съответната общност (ромска, турска и др.), което лишава децата от ролеви модели от техния етнос, културна или езикова група и затруднява интеграцията им.

За да адресира този системен проблем, от 2018 г. ТСА развива инициатива за професионална квалификация и наемане на работа в местни детски градини на представители от местната общност, като по този начин създава ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността, които имат нужда от подкрепа, за да завършат висше образование и да намерят реализация на пазара на труда. Инициативата работи ефективно в населени места в бедност, ромска общност, турска общност и други. Тя е дългосрочна, тъй като цели да подкрепи участниците по време на кандидатстването им в университет и по време на цялото им следване в педагогическите специалности. На участниците се осигуряват стажове и практики в детската градина и се работи съвместно с ръководството й и общинските власти за назначаването им в тази детска градина след дипломиране. Вече имаме над 15 млади специалисти от ромска общност, започнали работа в детска градина в рамките на инициативата.

В резултат от инициативата вече стотици деца от ромски етнос имат свои ролеви модели от общността сред своите учители и възпитатели в детската градина.

Истории на успеха

Кратко видео за програмата