За по-добър старт в живота

Компонент 1: „Добро здраве“,
Направление 1: „Повишаване на обхвата на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г. възраст“

Застъпнически цели: 

  • Назначаване на здравен медиатор в община Ракитово, който да работи приоритетно с бременните жени, майки и деца до 3г. възраст за подобряване на обхвата на здравни услуги, с фокус върху ваксинопрофилактиката и оказване на подкрепа на родители, полагащи грижи за дете в ранна възраст\Актуализация на общински план за интеграция на ромите с фокус върху ранното детско развитие и достъп до качествени услуги в подкрепа на пълноценната грижа за детето

Дейности

  • Анализ на ситуацията на местно ниво изготвяне доклад на препоръки за подобряването й
  • Изграждане на сътрудничество с местни заинтересовани страни – провеждане на срещи, вкл. кръгла маса за представяне на доклада от проучването
  • Провеждане на кампания в общността с цел повишаване на информираността сред бременните жени, майки и подрастващи момичета по теми, касаещи ранното детско развитие и упражняване на здравни права
  • Публичност и визуализация