Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки

Стипендиантската програма за ромски жени и акушерки цели да активира ромски жени на пазара на труда, като ги подкрепи да продължат образованието в медицинска специалност. Увеличаването на броя на ромските медицински сестри и акушерки не само ще се справи с острия недостиг на медицински сестри в България, но и ще създаде вдъхновяващи модели за подражание за младите хора от ромската общност.

Стипендиантската програма има за цел да създаде позитивни ролеви модели, които активно да подкрепят своите общности и семействата на жените, които бъдат подкрепени да постигнат икономическа независимост, чрез активирането им на пазара на труда. 
Програмата е насочена към жените, които са в средата на 20-те години, чиито деца са на училище и които имат силно желание да останат в своите общности и да допринесат за тяхното развитие, или по-млади момичета от много бедни семейства и общности.

Каква подкрепа предоставя стипендиантската програма?

  • Подговителни курсове. Избраните кандидати получават кандидат-студентска подготовка в рамките на шест месеца през които работят с учител, който ги подготвя за приемните изпити, които се полагат в медицинските университети в България. 
  • Годишна стипендия, с която стипендиантите да покриват разходите свързани с посещението на учебни занятия в университетите, заплащане на семестриални такси и закупуване на учебни материали;
  • Менторска подкрепа. Жените, които са стипендианти на програмата имат ментор, който работи на месечна база с тях и има оказва подкрепа свързана с разбиране и усвояване на учебния материал, насоки за кариерно развитие и поддържане на мотивацията за продължаване на образованието. С жените работят ментори, които са университетски преподаватели или роми, които вече са медицински лица и работят в системата на здравеопазването и са били стипендианти по тази или друга програма;
  • Стаж или организиране на доброволчески инициативи. Стипендиантите получват подкрепа за изпълнение на стаж в дейностите на патронажната услуга Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще или подкрепа за организиране на темативни доброволчески инициативи свързани със специалността, която изучават.
  • Академична подкрепа. На ежемесечна база координатор оказва подкрепа на стипендиантите свързана с разрешаване на административни спорове и затруднения с университетската администрация, насоки относно успешно полагане на изпитни сесии и др.
  • Годишни срещи. Стипендиантите получават възможността всяка година да се съберат всички участници в програмата и да обменят опит от изминалата академична година, лични преживявания, трудности и постижения.

Защо стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки?

България изпитва остър недостиг на медицински сестри. Сестринската работна сила в България застарява - със средна възраст от 49 години и прогнозираните 45% от настоящите медицински сестри се очаква да се пенсионират през следващите 10-15 години, което прави тази област с висок потенциал за кариерно развитие. През 2019 г. средният дял на медицинските сестри и акушерките от общата работна сила в ЕС е 2,2%, а България е с най-нисък дял от всички страни – 1,1%. Доклад на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи установи, че България се нуждае от 35 000 допълнителни медицински сестри, за да спази клиничното съотношение лекар – сестра 1:2, предписано от медицинските стандарти.

В същото време има значителен брой ромски жени, които не са активни на пазара на труда, които могат да бъдат подпомогнати да продължат обучението си за медицински сестри. Увеличаването на броя на ромските медицински сестри и акушерки не само ще реши важен проблем на националното здравеопазване, но и ще създаде вдъхновяващи модели за подражание за младите хора от ромската общност. Освен това фокусирането върху подкрепата за кариерно развитие в конкретната област на домашни посещения за бременни жени и кърмачета в дългосрочен план ще допринесе за мотивирана и опитна работна сила от медицински сестри от ромски произход. Те могат да бъдат ангажирани в един от най-обещаващите подходи за справяне с проблемите на майчиното и детското здраве сред семейства, живеещи в бедност. Съществува силна нужда от подпомагане на домашните посещения, за да се достигне до най-уязвимите ромски семейства, сред които високата детска смъртност достига до 20 на 1000 живородени, децата имат забавяне на растежа, високо разпространение на респираторни проблеми, високи нива на желязодефицитна анемия, преждевременни раждания, ограничени достъп до педиатри, ниски нива на имунизации, висок процент новородени с поднормено тегло, нездравословни практики при хранене на бебета, рисково поведение на бъдещите майки (т.е. тютюнопушене), несигурни условия на живот.

Стипендиантската програма ще адресира и проблема с ниския брой завършили висше образование роми - по-малко от 1% следват висше образование в сравнение с 30% от общото население. Тези данни могат да бъдат свързани с различни фактори, включително по-ниска мотивация поради дискриминация, ограничен достъп до качествено образование и подкрепа от страна на учителите и финансови бариери.

Пропастта в образователния статус на ромските младежи в България също води до малък брой високообразовани модели за подражание за ромските младежи, особено за подрастващите в общността. Създаването на позитивни ролеви модели, чрез подкрепата на ромските жени включени в програмата да продължат своето образование в специалност, която са мечтали да учат и превърнат в професия ще допринесе за предотвратяване на отпадането на ромските младежи от училище. Това ще ги мотивира да продължат образованието и да видят жизнеспособна алтернатива на ранното сключване на брак.

Към настоящият момент подкрепяме 32 жени, които изучават специалностите медицинска сестра и акушерка. От началото на програмата 49 жени са били включени в дейносите на програмата, като 6 от тях вече са дипломирани акушерки и медицински сестри и работят в български болници в населените места, в които живеят.