С грижа от 0 до 3

Проект „С грижа от 0 до 3“ цели подобряването на майчино и детско здраве сред ромска общност. Обединява усилията на 11 граждански организации в неформална мрежа (Мрежа), която се застъпва за системна промяна в политиките за пълноценна грижа в семействата за децата до 3-годишна възраст.

Организациите в мрежата споделят разбирането, че подобряването на майчиното и детско здраве е възможно, ако политиките - в подкрепа на достъпа до качествени здравни и социални услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и отзивчиви родителски грижи - са функциониращи и работещи в сътрудничество.

Проектът „С грижа от 0 до 3“ стартира през ноември, 2018г. и е с продължителност до септември, 2022г. Финансиран е от фондация “Отворено общество“, Фондация "Портикус", Амстердам и фондация „Тръст за социална алтернатива“, София.

Какъв е проблемът?

Проучванията показват, че периодът от бременността до навършване на 3-годишна възраст е ключов за всяко дете. Тогава мозъкът му се развива с най-бързи темпове и се формират 80% от него. В този важен етап за детето, обикновено родителите (или други лица, полагащи грижи за него) са тези, които установяват обстановката, в която то расте. За да могат да осигурят благоприятна среда, са нужни секторни политики, програми и услуги, които ефективно и равностойно да ги подкрепят, за да може детето да се развива емоционално, когнитивно, интелектуално и социално.

В България, социалната и икономическа уязвимост на повечето семейства от ромска общност е често срещана и трудно преодолима бариера пред осигуряването на качествени грижи за детето в ранна възраст. A наличните, но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства допълнително възпрепятстват пълноценното развитие на детето и удовлетвореността на семейството при търсене на подкрепа.

Крайната бедност - често водеща до токсичен стрес и насилие, липсата на ранно стимулиране на умствени, физически и социални умения и непълноценното хранене, могат да доведат до изоставане от училище, а след това и до намаляване на работните възможности. За щастие, този процес може да бъде предотвратен чрез програми за подобряване на възможностите за пълноценно развитие и промени в секторните политики - здраве, социална закрила и защита.

Цел на проект „С грижа от 0 до 3“

Водена от важността на интегрирания подход към планирането и прилагането на политиките, Мрежата се застъпва за промяна в тези процеси чрез работа по национални инициативи в пет ключови области, които засягат развитието на децата:

 • ЗДРАВЕ: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно осигурителния ѝ статус;
 • ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ: Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти;
 • РАННО УЧЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ОТЗИВЧИВИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст;
 • СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи;
 • ДОСТЪП ДО МЕДИКАМЕНТИ НА ДЕЦА ДО 3г.: Осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3г.

С цел осигуряване на координация и съвместно застъпничество, всяка от инициативите се изпълнява в партньорство от 3 до 4 граждански организации и включва дейности, свързани със събирането на доказателства и/или анализ на налични доказателства по застъпническия проблем и неговото възможно решение.

Дейности по проект “С грижа от 0 до 3” включват

 • Обучения за повишаване на експертизата на специалисти от граждански организации и здравни специалисти от местни институции в областта на застъпничеството, ранното детско развитие и работата с уязвими общности;
 • Провеждане на застъпнически инициативи на местно и национално ниво в рамките на обща застъпническа стратегия за системна промяна в нормативната рамка, планиране и изпълнение на високо ефективни и достъпни услуги в подкрепа на уязвимите семейства, полагащи грижи за дете до 3 годишна възраст;
 • Извършване на проучвания и анализи относно ефективност и достъпност на наличните услуги спрямо нуждите на уязвимите семейства;
 • Изследване на добри практики от други държави;
 • Изграждане на застъпническа общност, която обединява лица и организации, които представляват интересите на семейства и деца от уязвими групи;
 • Създаване на Национален консултативен съвет с широко участие на всички заинтересовани страни;
 • Анти-кризисни проектни инициативи, които подкрепят уязвими семейства и общности в условията на COVID-19.

Визия на проект “С грижа от 0 до 3”

 • Политиките, програмите и услугите за осигуряване на пълноценна грижа през първите 3 години от живота на децата, подкрепят тяхното развитие, като упълномощават техните родители или други лица, полагащи грижи за тях;
 • Секторните политики – здраве и хранене, социална закрила и защита – включват интегрирани услуги и интервенции за емоционална, финансова и социална  подкрепа на семейства с деца, живеещи в бедност;
 • Политики, програми и услуги дават възможност на общностите и лицата, предоставящи грижи, да осигурят добро здраве и хранене на децата и да ги предпазят от заплахи;
 • Децата на възраст от 0 до 3 години се учат от рано на базата на отзивчиво и емоционално подкрепящо взаимодействие;
 • Политиките дават качествен достъп до услуги за здраве и ранно детско развитие на децата до 3 години, както и бременните жени и майки от уязвими групи;
 • Съществува държавно и/или европейско финансиране за въвеждане на доказано ефективни услуги за майчино и детско здраве в национален мащаб;
 • Липса на дискриминационни практики;
 • Граждански организации имат водеща роля и участие чрез застъпничество в процеса на планиране и измерване на резултати от действащи секторни политики, с пряко въздействие върху майчиното и детско здраве;

Повече информация за инициативите можете да намерите на уеб страницата на “С грижа от 0 до 3“: we-care.bg.