Мисия здраве 2020 за цялото семейство

Компонент 5: „Закрила“
Направление 2: „Актуализиране и допълване на съществуващи програми за подпомогане на хората и семействата с най-ниски доходи (социални помощи, вкл. социални услуги в общността насочени към семейства с деца в ранна възраст“

Застъпнически цели

  • Създаване на Обществен съвет по здравни грижи Мездра към кмета на Община Мездра с план за работа до 2023 г., който ще гарантира граждански мониторинг и участие в здравно социалните политики в Община Мездра (включване на представители от уязвимите групи в съвета). Актуализация на общински програми, планове и стратегии, през представеняне на поне три добри практики на международно и национално ниво, приложими в контекста на общината

Дейности

  • Анализ на съществуващата Общинска нормативна рамка за подпомагане на семействата с най-ниски доходи с акцент върху здравната и социална подкрепа за семейства с деца 0-3 и проучване на базирани на доказателства практики
  • Създаване на консултативен орган - Обществен съвет по здравни грижи Мездра към кмета на община Мездра. Провеждане на 2 сесии на Съвета и разработване на тригодишен план за действие
  • Провеждане на здравен хепънинг
  • Медийно отразяване на събитията

Проектът се изпълнява на територията на община Мездра.