Достъп до здраве за всички

Компонент 1: „Добро здраве“,
Направление 1: „Повишаване на обхвата на съществуващи програми, политики и практики, насочени към грижата за жената по време на бременност, майката и децата от 0 до 3г. възраст“

Застъпнически цели

  • Достъп до пренатална грижа на здравнонеосигурената бременна жена чрез: прилагане на „Наредба № 26 от 14 юни 2007г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени бременни жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ (Наредба 26) и достъп до здравни услуги, предоставяни по линия на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ) към МБАЛ – Търговище по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020)

Дейности

  • Проучване сред здравнонеосигурени бременни жени от ромска общност и здравни специалисти, работещи на територията на община Търговище за прилагане на Наредба 26 и ползване на услуги по линия на ЗКЦМДЗ. Разработване на застъпническа стратегия в отговор на установените от проучването бариери пред достъпа до здравни услуги на здравнонеосигурената  бременна жена;
  • Застъпничество за прилагане на Наредба 26 и за разширяване обхвата на услугите на ЗКЦМДЗ – изграждане на партньорство с местни институции и заинтересовани страни, вкл. провеждане на кръгла маса с фокус върху повишаване на мобилният компонент на социално-здравните услуги, насочени към бременната жена
  • Информационна кампания сред общността за повишаване на знания чрез разпространение на информационна листовка и насърчаване на упражняване на здравни права на бременната жена

Проектът се изпълнява на териотрията на с. Голямо Ново, с.Буховци, с. Пробуда, с. Вардун, с. Дралфа, с. Росина, кв. „Малчо Малчев“ - гр. Търговище.