Код Успех

Проектът дава възможност на младежи в неравностойно положение да научат английски език. Могат да се включат до 200 младежи на възраст между 13 и 20 години от цялата страна.
Проектът използва платформата на езиковото обучение, за да помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност чрез доброволчески и обществени дейности. Целта е и младежите да продължат своето образование, за да подобрят и конкурентоспособността си на пазара.

Всички участници са разпределени в групи по езикови нива (А1, А2, В1, според Европейската езикова рамка) и се обучават в рамките на две години и половина. Уроците се водят от учители по английски език и доброволци, чиито майчин език е английски. Към всяка група има помощник на учителя. Уроците се провеждат в стандартни или виртуални класни стаи, както и под смесена форма на обучение.

С цел по-висока мотивация и за по-добри езикови постижения, към обучението по английски език са предвидени лагери за изграждане на лидерски умения за младежите, както и инициативи, свързани със социални и доброволчески дейности, организирани от Младежка фондация „Арете“.

Проектът се осъществява от началото на 2017 г. с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България и фондация „Америка за България“.