Предприемачетво: Минало и бъдеще

Проектът е насочен към високото ниво на безработица сред ромските общности във Врачански квартал, чрез засилване на развитието на социалното предприемачество в отглеждането на пчелни кошери. С цел постигане на устойчиво развитие и разширяване на Bee Social Enterprise, проектът осигурява обучение за дългосрочно безработни представители на местните общности в отглеждането на пчелни кошери, както и подкрепа за стартиране на бизнес.