NET4WORK

Проектът цели да предостави на младите хора в неравностойно положение най-добрият шанс на пазара на труда, като представи иновативен подход, който комбинира текущи услуги за обучение за готовност за работа, помощ за търсене на работа, кариерно ориентиране и консултации за намиране на работа. Проектът цели развитие на бизнес партньорства с ангажирани работодатели, членове на AmCham (Американската търговска камара в България) и други работодатели, които се нуждаят от нов персонал. Друга цел е надграждане и разширяване на дейностите, реализирани от 100 работни места в София.