Проект „Премахни бариерите“

В синхрон с целите на Тръст за социална алтернатива за повишаване достъпа и участието в ранно образование, с този проект Сдружение „Нов път“ ще продължи усилията по провеждане на застъпничество на национално ниво за премахване на таксите за детските градини, чрез участие в работната група под председателството на Националния омбудсман, чрез сътрудничество с Националното сдружение на общините в България, чрез провеждане на събитие в Народното събрание, както и посредством организиране на общността на неправителствения сектор в подкрепа на кампания в социалните мрежи. Организацията също така ще работи, чрез участието си в комитетите за наблюдение по оперативните програми на Европейския съюз, за по-доброто отчитане на нуждите на детските градини, едновременно за достъпа и качеството на ранното образование, както и за включването на тези теми в следващата Национална стратегия за интегриране на ромите.

Укрепвайки гражданското застъпничество и активизъм в подкрепа на политиките за подобряване достъпа до ранно образование, ранно детско развитие и интеграционните политики, проектът цели да допринесе за изграждането на политическа воля и гражданска подкрепа за по-доброто финансиране на предучилищното образование, като по този начин бъде даден равен шанс на всяко дете да се развива пълноценно, независимо от етнически произход, доходи на семейството и населено място.