Експертна подкрепа за анализ на ефекта от проектни инициативи за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите, включени в проектни дейности финансирани от ТСА

С този проект ТСА ще подкрепи провеждането на оценка на въздействието на пет проектни инициативи, насочени към подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите. Проектът ще ангажира експертизата на Нов български университет в сферата на ранното детско развитие, социално-емоционалните умения и овладяването на български език за деца билингви. Оценката ще допринесе за очертаване възможностите за устойчивост и разпространение на нови методологии и подходи, насочени към развитието на езикови и социално-емоционални умения на деца от уязвими групи.