Далеч ще стигнем ако го направим

С този проект Сдружение „Клуб Отворено общество“ Стара Загора ще работи със 120 деца на възраст 8-9 години, посещаващи СУ „Георги Райчев“ и СУ „Христо Смирненски“ и НУ „Георги Баакалов“ в Стара Загора, и с ОУ „Пейо Яворов“, Чирпан, предимно от ромски произход, за прилагане на методиката „Учене с радост“, разработена по предходен проект на организацията през 2015-17 г. Проектните дейности се фокусират върху развитие на езиковите и социално-емоционални умения чрез допълнителна работа в игрови сесии с психолог, часове по музика, посещение на културни и исторически обекти, както и провеждане на състезание „Ден на щастието“, семейни игри и „закуски с директора“ и децата. Дейностите ще се реализират по време на учебната година 2019/2020. Проектните дейности се очаква да допринесат за изграждане на чувство за радост от ученето у децата, което стимулира усещането за увереност в собствените възможности, емоционална устойчивост и е фактор за преодоляване на ранното отпадане от училище.

"Далеч ще стигнем, ако го направим"

Заключителната среща по проекта

Доклади от дейностите по проекта

* „Този проект е финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Мненията в настоящия документ не отразяват задължително становището на фондацията. ТСА не носи отговорност за съдържанието и/или начините, по които тя би могла да се ползва.“