Първи стъпки за професионално развитие

                                

Проектът има за цел да повиши образователните възможности и да подготви за пазара на труда младежи от 15 до 29 години като предоставя чрез консултации за кариерно ориентиране, мотивация, обучения за личностно и професионално развитие, както и оказване на подкрепа за връщане на ранно отпадналите ученици в клас, наставническа помощ от професионалисти, съвети при търсене на работа.

Проектът „Първи стъпки за професионално развитие“ се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкуретноспособна и приобщава Европа.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 4 години паралелно в четири държави - Унгария, Испания, Румъния и България.

Партньорският консорциум е изграден от пет неправителствени организации: Autonomia Foundation (Унгария), Caritas Alba Iulia (Румъния), Fundación Segretariado Gitano –Испания) и фондация „Тръст за социално алтернатива“, съвместно с Младежка фондация „Арете“ (България).

В България проектът ще се реализира в три града - София, Пловдив и Сливен.

Всеки партньор в консорциума има съответния опит и интереси в развитието и овластяването на млади хора от уязвими групи, което ще задълбочи сътрудничеството и ще допринесе за обмена на добри практики и идеи.

Повече информация за проекта и неговите компоненти може да намерите тук: http://careerpath.bg/

Ако многообразието и приобщеността на работното място са важни фактори и приоритет за вашата компания, ако вярвате, че така постигате положителна промяна във фирмата, в която работите, ние ви даваме възможност да се включите в 8 инициативи, които ще помогнат на младежи в неравностойно положение да се развиват професионално в частния сектор в България.

Осем начина да се включите и станете част от промяната