Стъпка към успеха: достъп до английски език за младите хора в ромските общности - 3

За да намали пропуските и негативните разлики в образователните постижения и подобри икономическия успех, ТСА ще възобнови предоставянето на възможност за обучение по английски език на младежи, живеещи в ромски квартали в населени 5 места - Лом, Кюстендил, Ловеч, Пещера и Сливен.

Проектът „Стъпка към успеха: достъп до английски език за младите хора в ромските общности“ има за цел да мотивира младежите от ромските общности в неравностойно положение да останат в училище и да преодолеят пропуските в тяхната подготовка за пазара на труда, като им помогне да подобрят уменията си по английски език и да повишат самоувереността си.

За постигането на тази цел ТСА ще организира хибридни курсове по английски език съвместно с партньорска НПО, която ще организира дейностите на терен. ТСА ще реализира тази инициатива, като стъпва на свой предишен успешен опит.

От дейностите по проекта пряко ще се възползват поне 100 мотивирани гимназисти.

Проектът попада в обхвата на специфичните цели, които ТСА се стреми да постигне, а именно:

  • Учениците да са добре подготвени, за да успеят в икономика, основана на знанието.