Стипендии за училите от програмата на "Заедно в час"

Този проект адресира ниската посещаемост и академичните на учениците от ромски произход, както и липсата на качествено преподававе в мултиетнически училища. Подкрепата включва малка месечна стипендия за до трима учители от програмата на Фондация "Заедно в час", присъдени чрез конкурс, за да ги насърчат учителите да останат да преподават в същото училище за допълнителна година след приключването на 2две годишния им ангажимент по програмата на "Заедно в час". Учителите, които получават стипендията, също са отговорни за изпълнението на проект в училището или в общността със своите ученици, ангажирайки ученици в тяхното училище и / или общност с цел подобряване на техните умения и учене.