Разбираш ли езика на училището - 2021г.

Целта на проекта е да се улесни усвояването на българския език в училище от деца в двуезични семейства. ТСА и партньорите по проекта ще работят за създаването на полезни материали за преподаване на български език в училище за ученици в началния етап.

Разработените инструменти ще бъдат тествани с ученици и учители. Учителите ще бъдат обучени как да прилагат инструментите. След като материалите и инструментите докажат своята ефективност, те ще бъдат публикувани, популяризирани и разпространявани между заинтересованите училища.

За изпълнението на този проект сдружението "Интернационална Асоциация EducArt" ще си партнира с фондацията "Заедно в час", която ще осигури достъп до учители и училищни екипи от кохортите и партньорите им. В почти всички региони на страната, където работи "Заедно в час", има деца с майчин език, различен от българския. Сред тях делът на ромските деца преобладава, но учителите обучават и деца, говорещи турски, с родители бежанци и други езици. За почти всеки индивидуален казус учителите признават силната нужда от допълнителна езикова подкрепа.

ТСА обединява усилията си със "Заедно в час" и EducArt, като допълва тяхната работа и постижения до момента, и  подпомага специфичните дейности по проекта. Ние от ТСА се присъединяваме към инициативата, тъй като тя е в пълен синхрон с ценностите и мисията на фондацията. Не на последно място, ние съзнаваме, че знанията, опитът и ресурсите в тази област са ограничени, което изисква още по-широко сътрудничество и партньорство. Вярваме, че това ще доведе допринесе за по-големи и иновативни подходи и постижения в сравнение с индивидуалната дейност на една организация. Това сътрудничество ще легитимира значимостта на въпроса и пред държавните власти, което от своя страна ще даде база за обществен дебат как да бъдат подобрени политиките в тази сфера.

Крайната цел по проекта е да бъдат предоставени на учителите и МОН работни инструменти, които ще подобрят знанията и уменията по български език на деца със семеен език (майчин език), различен от българския. Това от една страна ще намали рисковете учениците да изостават по определени предмети и дисциплини, които се преподават на български, от друга страна ще допринесе цялостно и за ограничаването на дела на отпадналите ученици от клас. Нещо повече, проектът ще подобри работата на учителите и тяхното сътрудничество с родителите.