Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Общата цел на програма „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ е предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, допълвайки компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (стипендиантска програма) в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът е основан на общите ценности за уважение на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, и уважение на човешките права, включително правата на лица, принадлежащи към малцинства.

Менторите са хабилитирани медицински преподаватели, общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, специалисти по здравни грижи и обществено здраве.

Програмата насърчава стипендиантите да организират или участват в малки проекти на здравна тематика, насочени към подобряването на информираността в ромските общности, превенция на заболявания, предоставяне на безплатни здравни консултации. Наставниците ще имат възможността да посещават обучения за подобряване на менторските си умения и обмен на опит със свои колеги.

Цели на програмата

  • Предоставяне на качествена и високо квалифицирана експертиза от страна на менторите
  • Повишаване на академичните резултати на студентите от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Организиране на учебния процес по ефективен и ефикасен начин, така че да постигне целите на програмата
  • Осигуряване на специфична компетентност с практическа насоченост за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
  • Осигуряване на възможности за участие в научни конференции и форуми, които да допринесат за повишаване на академичните резултати и професионална насоченост на студентите.

Повече за програмата „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ може да научите тук: http://med-mentors.eu/bg/

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ:

Този проект се реализира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪ-ФИНАНСИРА ОТ:

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Подкрепата за ТСА е осигурена от Фондация „Америка за България“.