Образователни възможности и постижения

За

По програмата се финансират иновативни стратегии и инициативи, които водят до подобряване на образователните резултати на най-бедните деца в България, със специален фокус върху ромите.  Ние подпомагаме програми, които имат за цел да намалят отпадането на децата от училище, засилват посещаемостта и академичните резултати и увеличават броя на децата, завършващи средно образование; и да подобрят качеството на образование в начална, основна и средна образователни степени, както и да намалят пропастта от академични резултати в средното училище между бедните (със специален фокус върху ромите) и останалите ученици.

ТСА работи проактивно сред общностите, които имат нужда от образователна програма, като подпомага групи от хора и НПО-водачи, които  се стремят да се  разработят стратегии за ефективното подобрение на образователните резултати на най-бедните и/или ромски ученици. Програмата „Образователни възможности и постижения“  има за цел да изгради мрежа от активисти, донори и други заинтересовани страни,  имащи за цел превантивни мерки за отпадане от училище, редовно посещаване на училище, подобряване успеха и завършване на средно образование сред ромите, както и създаване на възможности за споделяне на добри практики и разработване на прогами за познания на местно ниво. За да помогне да се идентифицират иновативни и обещаващи инициативи и практики, ТСА провежда проучвания сред успешни модели на национално и международно ниво и прави оценка на тяхното осъществяване в български контекст.